NABU styremøte Fredag 09.10.20 kl. 11.00-13.00 (Tentativt ferdig kl. 12.00)

Tilstede:

Biljana C. Fredriksen (USN), Jørgen Klein (NTNU), Ole Andreas Kvamme (UiO), Thale-Kristin Stalenget (UiO) og Tom Sverre Tomren (HVL)

44/20 Godkjenning av innkalling

Vedtak: godkjent

45/20 Godkjenning av saksliste:

Vedtak: godkjent

46/20 Godkjenning av referat

Vedtak: utsettes

47/20 Orienteringer: 

Fredriksen og Stalenget jobber videre med å få klart blogginnlegg før nettverkssamlingen og årsmøtet.  

Kvamme informerer om at han har vært i kontakt med Knut Hjelleset (daglig leder i RORG) som har tatt initiativ overfor SEAS på ILS om å dra i gang en årlig konferanse som skal være bindeledd mellom forskning og NGOer. Kvamme foreslår at Hjelleset kan få informere om dette på nettverkssamlingen.

Tomren kan fortelle at det har vært bærekraftsdager på Vestlandet, hvor bistandsministeren var til stede.

Fredriksen gjør oss oppmerksom på at det er Call for abstracts til «Crafting with the environment». Dette blir sendt ut i neste nyhetsbrev.

Klein beretter at det skal være forskningsseminar om praksis i Sør for lærerstudenter knyttet opp til global citizenship med om lag 30 påmeldte.

Det er flere som fortsatt ikke har anledning til å legge ut oppdateringer på FB. Tomren skal undersøke dette.

Vedtak: orientering tas til etterretning

48/20 Årsmøtet

Det er kommet inn 34 påmeldte til årsmøtet og det er kommet inn 16 abstracts. Kvamme skal videresende abstractene til resten av styret. Både antall påmeldte og antall innlegg er inklusive oss som sitter i styret, og det er jevn spredning fra hele ladet.  

Vi jobbet videre med skisse for agenda for årsmøtet og samlingen.

49/20 Uttalelsen fra styret og oppfølgingen av den:

Har ikke gjort noe mer etter vi sendte henvendelsen til UHR-lærerutdanning, trenger ikke gjøre noe mer akkurat nå. Bør utforme en skriftlig uttalelse som vi sender til departementet, ang den nasjonale bærekraftsatsningen. Vi formulerer en tekst basert på leserinnlegg og tekst som har vært delt i styret og sender den inn før frist.

Vedtak: tatt til orientering

50/20 Event.

Robert James Didham (INN) Bente Knippa Vestad (INN) stiller også til valg for styret neste år

Styremøte NABU 14.09.20 i Zoom 13.30-15.00

Tilstede: Biljana C. Fredriksen (USN), Jørgen Klein (NTNU), Marianne Presthus Heggen (HVL), Ole Andreas Kvamme (UiO), Thale-Kristin Stalenget (UiO) og Tom Sverre Tomren (HVL)

36/20 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjennes

37/20 Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent

38/20 Godkjenning av referat

Vedtak: Flyttet til sak 43/20 da det inneholder enkelte realitetsendringer.

39/20 Orienteringer

Tomren har kommet med innspill under Astrup-høringen og han har kommet med utkast til nettside. Han har og vært i kontakt med forskning.no angående blogg og dette er nå klart. Fredriksen og Stalenget skriver noen korte tekster som legges ut her. Ellers bør vi arbeide mer med de digitale løsningene våre. Herunder rettigheter, innhold og utforming. Ellers melder Presthus Heggen at det er over 350 påmeldte til barnehageforskningskonferansen 2020

Forslag til vedtak: Orienteringene tas til etterretning

40/20 Årsmøte

Innkalling til årsmøtet og invitasjon til abstracts har ikke blitt ferdigstilt. Vi konsentrerer oss om kjernefokusgruppen vår i denne omgang og formulerer derfor invitasjon og innkalling rettet mot denne. Tomren foreslår å gjøre dette med innspill fra styret i løpet av kvelden. Fredriksen lager en liste med info om teknikaliteter med tanke på digital gjennomføring.  

Forslag til vedtak: Tomren skriver et utkast til invitasjon og innkalling til årsmøtet og sender denne til styret på e-post i løpet av kvelden.

41/20 Uttalelse 

Heggen, Klein og Kvamme har jobbet videre med uttalelsen til UHR-lærerutdanning. Denne tematikken vil vi jobbe videre med fremover da fristen for å komme med innspill er 10. november. De som ikke er tilstede i dag får anledning til å stille seg bak uttalelsen.

Forslag til vedtak: Vi sender inn uttalelsen som er utarbeidet og styret stiller seg bak dette og signerer. De som ikke var tilstede i dag får anledning til å avstå om ønskelig.

42/20 Neste møte:

På neste møte vil vi planlegge årsmøtet og nettverkssamlingen nærmere.

Forslag til vedtak: Neste møte blir avholdt i Zoom den 9. oktober klokken 12-13.

43/20 Eventuelt og vedtekter.

Vi gjennomgikk forrige referatet fra forrige gang og vedtektene.

Forslag til vedtak: Referatet og vedtektene blir godkjent med de endringene styret vedtok.

Referent: Thale-Kristin Stalenget

Styremøte NABU 27.08.20 i Zoom 10.00-14.00

Tilstede: Biljana C. Fredriksen (USN), Jørgen Klein (NTNU), Marianne Presthus Heggen (HVL), Ole Andreas Kvamme (UiO), Thale-Kristin Stalenget (UiO) og Tom Sverre Tomren (HVL)

Saksliste:

26/20 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak: Godkjent.

27/20 Godkjenning av saksliste

Forslag til vedtak: Godkjent med eventuelle endringer.

28/20 Godkjenning av referat fra møte 17.06

Forslag til vedtak: Godkjent med eventuelle endringer.

29/20 Årsmøte tid/ sted
Gjennomføring av årsmøtet ble drøftet. På grunn av Covid-19-utviklingen foreslås det at vi gjennomfører årsmøtet digitalt.

Forslag til vedtak: Årsmøtet avvikles digitalt. Styret forbereder årsmøtet i fellesskap. 30/20. Program

Programmet for nettverkssamlingen og årsmøtet ble drøftet.

Forslag til vedtak for årsmøtet og nettverkssamlingen: Tom Sverre Tomren gir en kort introduksjon innledningsvis. Deretter er det tenkt at vi har to fagbolker hvor Ole Andreas og Marianne innleder den første bolken med et faglig innlegg og en plenumssamtale. Det ble foreslått at Robert James Didham innleder bolk 2. og at ulike representanter som vil dele informasjon om hva de arbeider med kan få inntil 10-15 minutter til en Zoom-presentasjon, hvorav det er ønskelig at de som presenterer gjør dette kort og legger opp til å vie mest tid til faglig samtale i etterkant av presentasjonen (for eksempel 5 minutter innlegg – 10 minutter diskusjon og samtale).

Styret ønsker også å gi plass til praksisfeltet/NGOer

Årsmøtet velger lederskap, styret orienterer medlemmene om hva vi har jobbet med så langt og det blir satt av tid til gruppearbeid som skal se på strategier og veien videre for nettverket. Vi jobber videre med vedtektene og gjennomfører valg.

Forslag til vedtak: Styret jobber videre med struktur, form og innhold i fellesskap.


31/20. Valgkomitearbeidet
Styret er valgkomite til dette første årsmøtet. Da dette året har vært et unntaksår foreslås det at hele styret gjenvelges for kun et år og at leder velges på direkte valg. Styret tok en runde på hvem som ønsker gjenvalg og samtlige som var til stede ønsker å få forlenget mandatperioden sin med et år.

Forslag til vedtak: De i styret som ønsker det får forlenget sin mandatperiode med ett år, og vi ber årsmøtet velge en valgkomite som forbereder neste års valg. 

32/20 Vedtekter
For å få innspill til nettverkets vedtekter har forslag til vedtekter vært sendt ut til styret og til nettverkets øvrige medlemmer. Det har ikke kommet noen innspill eller synspunkter på disse. Styret arbeidet videre med vedtektene under møtet.

Forslag til vedtak: De omarbeidede vedtektene reinskrives og sendes ut medlemmene til drøfting og eventuelt vedtak på årsmøtet

33/30.Uttalelse til HR-Lærerutdanning

Bærekraftig utvikling i lærerutdanningene

Ole Andreas har skrevet utkast til en uttalelse til HR-Lærerforening. Styremedlemmene hadde fått denne til gjennomsyn i eget vedlegg. Ole Andreas gjorde rede for denne og styret drøftet innholdet i plenum.

Forslag til vedtak: Ole Andreas Kvamme, Marianne Presthus Heggen og Jørgen Klein jobber videre med uttalelsen.

34/20 Neste møte

Tid og sted for neste styremøte ble diskutert. På neste møte må programmet og innstillinger til årsmøtet avklares, blogg og hjemmeside bør derfor være oppe og gå innen da.

Forslag til vedtak: Neste styremøte gjennomføres digitalt enten 11 eller 14 september. Tom Sverre Tomren avklarer dette nærmere og gir beskjed. Tomren oppretter også blogg på forskning.no, samt hjemmeside.  

35/20 Eventuelt

Det må sendes ut informasjon og invitasjon til årsmøte og nettverkssamling.

Forslag til vedtak: Biljana C. Fredriksen og Tom Sverre Tomren utformer disse og inkluderer resten av styremedlemmene i prosessen via e-post.

Referent: Thale-Kristin Stalenget

Styremøte NABU, 08.05.20

Styremøte NABU, 08.05.20, kl. 10.30-12.30

Til stede via Zoom: Biljana C. Fredriksen (USN), Jørgen Klein (NTNU), Marianne Presthus Heggen (HVL), Ole Andreas Kvamme (UiO), Robert James Didham (INN), Tom Sverre Tomren (HVL) og Thale-Kristin Stalenget (UiO)

14. Godkjenning av innkalling 

Forslag til vedtak:

Saksnummer justeres slik at nummeringen løper videre fra det ene styremøtet til det neste.

Forslaget ble vedtatt

15. Godkjenning av saksliste

Saksliste godkjent

16. Godkjenning av referat fra sist.

Godkjent med en mindre endring i referatet fra det ekstraordinære styremøtet den 01.04.20.

17. Årsmøte

På sist møte var vi enige om at vi skulle avvente med å ta stilling til om og hvordan vi skal avvikle årsmøte. Et alternativ som var oppe, var å arrangere et digitalt årsmøte. Saken ble drøftet videre nå og ble sett i sammenheng med arrangering av en nettverkssamling.

 Vedtak: Vi arrangerer nettverkssamling og årsmøte onsdag 21. oktober på USN Drammen og tar sikte på å gjennomføre dette fysisk, med forbehold om situasjonen omkring korona. Uansett ønsker vi å se på muligheten for streaming slik at både samling og årsmøtet blir tilgjengelig også for dem som ikke kan være fysisk til stede. Biljana følger opp overfor USN. Vi legger opp til at tiden før lunsj blir viet til faglige foredrag og innlegg og at årsmøtet gjennomføres etter lunsj. I tillegg vil vi vurdere å arrangere et webinar i forkant eller etterkant av den fysiske samlingen. Det kom opp forslag om å rette webinaret spesielt mot stipendiatgruppa i nettverket.

18. Arbeid med vedtekter

Vi vedtok i februar at vi skulle arbeide videre med vedtekter.

Vedtak: Vi tar utgangspunkt i vedtektene som er sendt ut i forkant av dette styremøtet, med en justering fra 2 til 1 måned når det gjelder tidsfrist for saker som skal inn til årsmøtet. Dette utkastet bearbeides videre innad i styret på e-post med sikte på innholdsmessig klargjøring og språklig finpussing.  Vi jobber videre med vedtektene på neste styremøte og har intensjon om å sende dem ut på høring til nettverket i god tid før årsmøtet. Her kan det være aktuelt noen steder å holde åpne alternative formuleringer som for eksempel i spørsmålet om valg av leder, der det kom opp to syn i styret, ett som legger dette til årsmøtet og et annet som knytter valget til styrets konstituering av seg selv.

19. Andre virksomheter for styret

Drøfting angående hvilke aktiviteter vi vil utvikle og gjennomføre i regi av styret. Ideer som ble drøftet er opprettelse av tidsskrift, utgivelse av antologier i etterkant av samlinger/konferanser, utvikle en digital plattform hvor blant annet stipendiater har anledning til å møtes og drøfte prosjekter de jobber med, arrangere webinar, opprette blogg hvor forskning kan publiseres mer populærvitenskapelig i likhet med for eksempel forskning.no

Her ble det ikke fattet noe vedtak, men styret tar med seg ideene som ble luftet, i den videre prosessen.

20. Eventuelt 

Neste møte avholdes på zoom 17. juni, klokken 10.30-12.30.

Referent: Thale-Kristin Stalenget

Ekstraordinært styremøte i Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning (NABU)

Ekstraordinært styremøte i Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning (NABU), 01.04.20, kl. 14.30-15.30

Tilstede via Zoom:

Biljana C. Fredriksen (USN),

Jørgen Klein (NTNU),

Marianne Presthus Heggen (HVL),

Ole Andreas Kvamme (UiO)

Robert James Didham (INN)

Thale-Kristin Stalenget (UiO)

Tom Sverre Tomren (HVL)

01/20 Godkjenning av innkalling

Innkallingen er godkjent

02/20 Godkjenning av saksliste

Vedtak: sakslisten godkjennes

03/20 Det årlige nettverksmøtet

På bakgrunn av dagens situasjon ble det diskutert om hvorvidt det lar seg gjøre å avvikle nettverksmøte og årsmøte slik det ble vedtatt på forrige styremøte.

Forslag til vedtak:

Styret tar stilling til avvikling og organisering av det årlige nettverksmøtet og årsmøtet på styremøtet som avholdes den 8. mai når vi vet mer om situasjonen omkring korona. Styret fastholder inntil videre at vi setter av datoene som ble bestemt på forrige styremøte (20. og 21. oktober).

04/20 Neste styremøte

Vedtak: Vi gjennomfører neste styremøte 8. mai på Skype som avtalt

05/20 Navn på nettverket

Forslag til vedtak: 

Vi starter å bruke den nye arbeidstittelen: Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning med forkortelsen NABU.

Vedtak om navn blir gjøres på årsmøtet.

Ref. Thale-Kristin Stalenget

Styremøtereferat 21.02.20

Møtereferat fra styremøte i Nasjonalt nettverk for bærekraft og utdanning, Oslo, 21.02.20, kl 10.15-14.30

Til stede: Biljana C. Fredriksen (USN), Jørgen Klein (NTNU), Marianne Presthus Heggen (HVL), Ole Andreas Kvamme (UiO), Robert James Didham (INN), Tom Sverre Tomren (HVL) og Thale-Kristin Stalenget (UiO)

01/20 Godkjenning av innkalling

Innkallingen er godkjent.

02/20 Godkjenning av saksliste

Det ble foreslått at spørsmål omkring arrangering av årsmøte og nettverksmøte til høsten står som egen sak. Dette godkjennes og står som ny Sak 8.

Det ble spurt om vi kunne sette opp utsending av presentasjonene fra nettverksmøtet arrangert den 6.12.19. som sak under eventuelt. Styret ble enige om at Thale gjør dette og fører det derfor ikke opp som egen sak.

Vedtak: Sakslisten godkjennes med den foreslåtte endringen.

03/20 Godkjenning av referat

Referatet er vedlagt.

Framlegg til vedtak: Godkjent

04/20 Kort runde med informasjonsdeling

Informasjonene noteres i stikkord på referatet

Framlegg til vedtak: Orienteringene tas til etterretning

05/20 Arbeid med vedtekter: Nettverkets formål, mandat og arbeidsmåte

Styret understreker at å utforme nettverkets vedtekter er en pågående prosess. Under gjengis et første utkast til vedtekter som bearbeides videre innad i styret før det sendes ut som et forslag vi ber om synspunkter på.

§ 1. Formålsparagraf

 • Bidra til omstilling til et bærekraftig samfunn
 • Styrke forskningen og kompetansen innenfor bærekraft og utdanning
 • styrke bærekraftperspektiver i utdanningssektorene
 • Være en arena for forskning- og erfaringsbasert kunnskapsutveksling og fremme samarbeid mellom forskere og utdannere
 • Primært innenfor høyere utdanning men med ambisjoner om å utvide…,

§ 2. Arbeidsform

 • Dele og bidra til faglig innsikt, forskningserfaringer og forskningsresultater gjennom:
 • Møter og konferanser
 • Initiativ for å skaffe forskningsmidler til feltet
 • Samarbeid med andre nasjonale og internasjonale miljøer med felles interesser
 • Stimulere til publisering av forskning innenfor bærekraft og utdanning
 • Digitale plattformer…
 • (Capacity building –, å bedre evne til..,  møteplass, tverrfaglig, )

§ 3. Organisering ledelse og årsmøtet

 • Årsmøtet er nettverkets høyeste organ
 • Årsmøtet velger styret
 • Styrets funksjonstid er 2 år. Styret konstituerer seg selv foreløpig. Styret består av 5-9 bredt sammensatte representanter
 • Årsmøtet oppretter valgkomite
 • Årsmøtet arrangeres i forbindelse med nettverkssamlingen

§ 4. Navn

 • NABU: Nasjonalt nettverk for bærekraft og utdanning

§ 5. Medlemskap

 • Medlemskap er åpent for forskere og undervisere som arbeider for bærekraft og utdanning på høyskole- og universitetsnivå
 • Innmelding skjer ved å kontakte styret. Medlemsliste føres av sekretær

06/05 Kommunikasjonsplattformer og -politikk

Nettverket har foreløpig to kommunikasjonsplattformer; et elektronisk nyhetsbrev og en FB-side. På sikt vil vi jobbe for å opprette en hjemmeside, men her er det flere ting som må avklares både med hensyn til økonomi og drift. Leder tar ansvar for å opprette domenenavn så raskt som mulig.

Når det gjelder nyhetsbrev har leder og sekretær ansvar for å sende ut dette. Det ble foreslått at nyhetsbrev sendes ut 1-4 ganger i året sammen med årsmøtereferat og at det kan struktureres på følgende måte:

 • Publikasjoner
 • Arrangementer
 • Aktuelle saker

Hva angår fb-siden har styret vedtatt at styrets medlemmer kan stå som redaktører, men at det er leder som er ansvarlig for å administrerere siden.

Det ble og diskutert hvem som skal innsyn i medlemslisten og hva slags arkiveringssystem vi skal ha. Foreløpig ble det bestemt at kun sekretær og leder skal ha innsyn i medlemslisten (av juridiske hensyn) og at det er sekretær som er ansvarlig for å arkivere referater og andre dokumenter. Sekretær oppretter en mappe i Google Docs for dette.

07/05 Neste møte

Det er foreslått at neste møte arrangeres via Skype 8. mai. klokken 10.

Til da skal arrangementskomiteen ha klar en sak om gjennomføring av neste årsmøte og nettverksmøte i oktober (se sak 08/20)

Det må også gjøres nærmere rede for økonomiske perspektiver på drift av nettverket

Nettverkets vedtekter må også fastsettes.

Forslag til vedtak:

08/20 Arrangering av årsmøte og nettverksmøte

På forrige møte ble muligheten luftet for at årsmøte og nettverksmøte arrangeres i forbindelse med den nordiske konferansen i Oslo i oktober. Styret ble enig om å sette av 20. og 21. oktober til årsmøte og nettverksmøte og at vi spør USN om vi kan arrangere dette i Drammen. Nettverksmøtets innhold og eventuell finansiering ble også diskutert.

Forslag til vedtak: Styret tok ingen endelig beslutning vedrørende dette, men styret ble enige om at vi setter av 20. og 21. oktober og til nettverksmøte og årsmøte, at vi spør USN om vi kan holde det i Drammen, samt at vi nedsetter en arrangementskomite på 5 personer bestående av Biljana (leder) og en intern fra USN, samt Ole Andreas (UiO), Tom Sverre (HVL) og Thale (UiO). Disse får ansvar for å jobbe videre med dette og jobber frem en sak til neste styremøte.

Ref. Thale-Kristin Stalenget

Referat 19.12.19

Møtereferat fra styremøte i Nettverk for bærekraft og utdanning

Skypemøte 19.12.19.

Tilstede: Ole Andreas Kvamme (UiO), Tom Sverre Tomren (HVL), Biljana C. Fredriksen (USN), Thale Kristin Stalenget (UiO) Jørgen Klein (NTNU) Robert James Didham (INN) Bente Knippa Vestad (INN); Marianne Presthus Heggen (HVL)

1/19 Godkjenning av innkalling

Innkallingen er godkjent.

2/19 Valg av referent og møteleder

Tom Sverre velges som møteleder. Biljana velges som referent fra dette møtet.  

3/19 Godkjenning av saksliste

Tom Sverres foreslo at større saker som krever diskusjon tas opp på neste møte, hvor vi deltar fysisk, godkjennes.

Vedtak: Saklisten godkjent.

4/19 Informasjonssaker

–         Notatene fra oppstartsmøte ble sendt på epost, men diskuteres ikke nå. Dette tas opp på neste fysiske møtet

–         Ca. 100 påmeldte på møtet i Oslo fikk tilsendt Monkeysurvey sendt av Tom Sverre. Ca. 70 av dem deltok i Oslo og ca. 20 svarte på undersøkelsen. Samtlige svarer at de ønsker å være med i nettverket og av svarene deres framstår at de oppfatter at oppstarten på nettverket ble etablert ved akklamasjon.

–        Ole Andres informerer om «Nordisk konferanse for utdanning og bærekraft» som finner sted på UiO 22.-23. oktober 2020. Konferansen har pleid å ha et lite format på 50 deltakere fordi en ønsker at folk skal kjenne til hverandre. Konferansekomiteen ønsker at det skal være god fordeling mellom deltakere mellom de nordiske landene. På tilsvarende konferanser for 2 og 4 år siden fikk alle som sendte abstrakt delta. Men i dag virker interessen for bærekraft og utdanning å være større i Norge (noe antallet deltakere i Oslo 6. desember tyder på). Derfor fremstår omfanget på den Nordiske konferansen bekymringsfullt lite. Ole Andres sier at det kan hende at antall deltakere vil bli økt hvis interessen er stor. 

  –         Innspill til organisering fra Elin, Thale, Berit og Ole Andreas (sendt på egen epost) tas opp på neste (fysiske) møte.

5/19 Godkjenning av referat fra oppstartsmøtet

Oppstartsmøte i Oslo 6. desember hadde ingen referent. Tom Sverre har skrevet følgende referat i etterkant av samlingen:

Referat fra oppstartsmøtet for Norsk nettverk for utdanning og bærekraft

På oppstarts møte 06.12.2019 ved UIO møtte 102 interessert deltagere fra hele landet (se vedlagt navneliste).

Programmet ble gjennomført med innlegg og spørsmål etter den enkelte presentasjon (jfr. vedlagt program). Siste delen av dagen var gruppearbeid med vekt på formål, arbeidsform og struktur på nettverket.

Avslutningsvis ble det foreslått følgene personer inn i styret: Biljana Culibrk Fredriksen (USN), Robert Didham (INN), Bente Knippa Vestad (INN), Jørgen Klein (NTNU), Thale Stalenget (UiO), Ole Andres Kvamme (UiO), Marianne Presthus Heggen(HVL) og Tom Sverre Tomren (HVL).

Styret ble valgt ved akklamasjon og gjennom dette sluttet forsamlingen seg til at nettverket var formelt dannet.

Styret fikk i oppdrag å konstituere seg selv og utvikle vedtekter, struktur og arbeidsformer på bakgrunn av drøftingene og innspill fra gruppearbeidene på oppstartsmøtet.

Tomren endret forslaget sitt i referatet:

 • Antall deltakere endres fra 102 til 90

Det blir diskutert om nettverket har formelt startet opp, eller om det først kan formelt starte når vedtekter har blitt utviklet og nettverket har fått et navn. I behandlingen av denne saken fikk det utsendte forslaget til referat fra oppstartsmøtet bred støtte. Også Ole Andreas Kvamme stilte seg bak mesteparten av ordlyden, men ønsket å framheve at styrets mandat var knyttet til en oppstartsfase fram mot et første årsmøte, se forslaget under.

Forslag til justering av referat og vedtak fra Ole Andreas Kvamme:

De to siste setningene i referatet endres til:

Styret ble valgt ved akklamasjon og fikk i oppgave å utvikle vedtekter, struktur og arbeidsformer på bakgrunn av drøftinger og innspill fra oppstartsmøtet.

Forslag til vedtak endres til:

Referatet godkjennes. Styret tar sikte på å legge fram forslag til navn og vedtekter for nettverket på det første årsmøtet i 2020.

Referatet som forelå fra Tomren fikk 7 stemmer. Endringen som var foreslått av Kvamme fikk en stemme.

Vedtak: Referatet ble godkjent som det forelå av Tomren med endringen av antall deltakere fra 102 til 90

6/19 Formålsformulering for nettverket

Det har kommet en del forslag om nettverkets formål, struktur, organisering, tittel, målgruppe osv. Dette må diskuteres og derfor tas opp på styrets neste (fysiske) møte.

Vedtak: Utsatt til første fysiske møte. 

7/19 Styret

For å få til fremdrift i utvikling av nettverkets første fase forslår møteleder Tom Sverre at tre verv: leder, nestleder og sekretær velges på dette møtet. Etter hvert vil det være aktuelt med ulike verv/roller avhengig av arbeidsform og behov.

Bente Knippa Vestad (INN) fremmer et motforslag om at det avventes til neste møte med valg av leder, nesteleder og sekretær. Grunnlag for forslaget er at det ennå er uavklart om en kan få økonomisk støtte fra sine institusjoner til å ta på seg verv i nettverket. Dette er en utfordring som flere har opplevd. Samtidig kjenner en på behovet for at nettverket skal komme raskt i gang.

Det var diskusjon om de tre vervene (leder, nestleder og sekretær) velges nå. Tomren hadde foreslått dette i saksdokumentet, Bente foreslo å avvente med valget til neste møte). I voteringen ble det avgitt 6 stemmer til Tom Sverres forslag og 2 stemmer for Bentes forslag. 

Tom Sverre forslo opprinnelig at styre bør velges for to år, men endrer forslaget til at styret i denne omgangen velges for ett år. Thale og Biljana samarbeider om møtereferatet fra dette møtet.

Personvalgene var uten motkandidater og enstemmig. 

Vedtak:

 1. Styrefunksjonen varer i ett år
 2. Leder, nestleder og sekretær velges på dette møtet.

3. Leder: Tom Sverre Tomren (HVL)

3. Nestleder: Biljana C. Fredriksen (USN)

4. Sekretær: Thale Kristin Stalenget (UiO)

8/19 Kommende møter

Fredag 21. februar passer for alle å delta fysisk på UiO etter kl. 10.00.

Fredag 8. mai passer for alle å møtes etter kl. 10.30. Det planlegges et skypemøte, med mulighet for at noen blir samlet og noen deltar via skype. Stedet for dette møtet ble dermed ikke bestemt.

Ole Andreas informerer om at det finnes midler til reisestøtte fra COSER-nettverket. De som har behov for reisestøtte melder dette til ham. 

9/19 En først tilbakemelding til nettverkets medlemmer

Leder, nestleder og sekretær tar ansvar for å sende informasjon til nettverket og opprette en Facebook-side. Det ble diskutert hvor vidt FB er den beste kanalen for informasjon, da mange ikke bruker den. FB skal benyttes som markedsføringskanal, ikke til intern kommunikasjon. Det ble foreslått andre aktuelle kanaler, og ble konkludert med at flere kanaler kan benyttes for å nå frem til folk med ulike mediepreferanser. Hvilke kanaler som vil være aktuelle er også avhengig av finansiering (for eksempel om nettverket kan ha en IT-ansvarlig). Dette diskuteres på neste møte.

10/19 Nettverkssamling

Datoer og sted for nettverkssamling diskuteres på møte i februar. Tidligere har det blitt nevnt at nettverkssamlingen kunne ha funnet sted i forbindelse med den Nordiske konferansen 22. – 23. oktober i Oslo, men Ole Andres uttrykker bekymring for at dette vil kunne virke ekskluderende da kun noen få deltareke fra Norge vil kunne delta på den nordiske konferansen. Dette diskuteres på neste møte.

Ref. Biljana C. Fredriksen og Thale Kristin Stalenget

Nyhetsbrev, 25. januar 2022

Dette nyhetsbrevet går til dere som på et tidspunkt har gitt e-postadressen til Nasjonalt Forskernettverk for bærekraft og utdanning (NABU). NABU ble opprettet i desember 2019 og samler fagfolk og forskere som er interessert i bærekraft som utfordring for pedagogikk og utdanning med vekt på utviklingsarbeid og forskning (les mer om NABU på nettsidene, her).

MEDLEMSKAP

Vi har altså en adresseliste, men ønsker også å etablere en medlemsliste. Vi ber derfor alle som vil være medlem av nettverket og fortsatt motta informasjon fra oss, om å sende opplysninger om navn, stilling, institusjonstilhørighet og e-postadresse til NABU-styret ved Aksel Hugo, NMBU: aksel.hugo@nmbu.no

Videresend gjerne også denne e-posten til kollegaer og andre som kan ha interesse av å være en del av NABU-nettverket. Nyhetsbrevet nå sendes ut med e-postadressene i blindkopi, men denne gangen har vi lagt ved adresselisten for å vise hvem som får denne informasjonen – og hvem som ikke får den.

Send gjerne informasjon som kan deles i seinere nyhetsbrev. Her er noen oppdateringer og nyheter.

NABU-STYRET

Etter årsmøtet 23. november består NABU-styret av Robert James Didham, Høgskolen i Innlandet, Biljana Culibrk Fredriksen, USN, Marianne Presthus Heggen, HVL, Aksel Hugo, NMBU (sekretær), Jørgen Klein, NTNU, Ole Andreas Kvamme, UiO (leder), Thale-Kristin Stalenget, UiO, Tom Sverre Tomren, HVL, Tove Aagnes Utsi, UiT (nestleder)

BLOGG (FORSKNING.NO)

NABU har en blogg på forskning.no, se her. Dette er en aktuell kanal for formidling av egen forskning og for å synliggjøre NABU sitt forskningsfelt. Styret vil prioritere bloggen i året som kommer. Ta gjerne kontakt hvis du vil bidra med et blogginnlegg.

NABU PÅ FACEBOOK

NABU har en egen facebook-gruppe der informasjon deles, her.

STIPENDIATWEBINAR ARRANGERT AV NABU I SAMARBEID MED HØGSKOLEN PÅ VESTLANDET

Til våren viderefører vi fjorårets webinar der PhD-stipendiater legger fram egne arbeider som diskuteres i grupper med erfarne forskere. I år arrangeres stipendiatwebinaret i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet og Kjellrun Hiis Hauge, professor i klimadanning og bærekraft, og flere av hennes kollegaer. Invitasjon med dato og frister sendes ut i februar. Vi trenger her hjelp fra fagmiljøet i NABU og vil ta kontakt med flere av dere etter hvert.

NOEN KOMMENDE KONFERANSER

ECER 2022

ECER arrangeres i 2022 i Jerevan, Armenia, med en fysisk (23.-26. august) og digital (1.-10. september) del. Nettverk 30 (ESER) på ECER er et toneangivende europeisk nettverk for miljø- og bærekraftundervisning. Frist for å sende inn paper er 31. januar, her.  

MIND THE GAP!

Forskningsprosjektet BRIDGES og UiT Norges arktiske universitet arrangerer den digitale konferansen Mind the Gap! Interdisciplinary teacher education to address current and future challenges 31. mars–1. april. Frist for å sende inn abstracts er 1. mars, mer informasjon og påmelding her.

Lærerutdanningskonferansen 2022

Lærerutdanningskonferansen arrangeres av Universitets- og høgskolerådet og har i år bærekraft som tema. Stedet er Gardermoen. Flere fra NABU-nettverket bidrar. Frist for påmelding er 7. mars her.

NOEN AKTUELLE NETTVERK

ESER-nettverket på ECER er spesielt rettet mot miljø- og bærekraftundervisning, og selv om man ikke deltar på ECER (se over), er det mulig å oppgi epostadresse og motta nyhetsbrev her.

ANGEL (Academic Network on Global Learning & Education)  er et internasjonalt nettverk med forskere som arbeider i skjæringsfeltet mellom globalt medborgerskap og bærekraft, se her.

Uddannelse for holdbar udvikling er et nettverk opprettet av Nordisk ministerråd for å styrke bærekraftperspektiver i utdanningen på alle nivåer. Nettverket driftes fra Island og er spesielt rettet mot profesjonsutøvere både i skolen og høyere utdanning. Nyhetsbrev mottas ved å registrere seg her.

Alt godt for året som kommer!

Vennlig hilsen

Ole Andreas Kvamme

På vegne av styret i NABU

Nyhetsbrev 1, 2021

Fra leder: Også denne våren ble jo litt annerledes enn vi hadde håpet, men vi ser heldigvis slutten på unntakstilstanden i det fjerne. For meg personlig har nok dette vært en vært en produktiv tid der mindre reising og fysiske møter har blitt mer forskning. Ikke så gale at ikke det er godt for noe! Tom Sverre Tomren Tlf. 90049696 Epost: tstomren@gmail.com

1.Nytt fra styret

Styret har hatt to styremøter så langt i år. Vi planlegger et webinar for PHD studenter denne våren og vi jobber med å avklare ulike juridiske implikasjoner av om vi skal registrere oss som forening i Brønnøysundregisteret eller ikke. Vi har registrert hjemmesiden NABU.no, og jobber nå med å utvikle denne plattformen. Vi har etablert en egen forskningsblogg og inviterer alle medlemmer til å publisere korte populærvitenskapelige tekster på bloggen: https://blogg.forskning.no/blogg-nabu

Første innlegg har tittelen: Snart 100 år med bærekraft-perspektiver i norske læreplaner

03-03 deltok to av styremedlemmene (Thale-Kristin Stalenget og Tom S. Tomren) på den nordiske nettverkssamlingen The Nordic Teacher education network’s online kick-off meeting on the topic of sustainable development and Nordic co-operation på vegne av NABU Rapport kommer i neste nyhetsbrev

2. Ting som skjer:

a. Stipendiatwebinaret Bærekraft, pedagogikk og didaktikk, 8. juni Arrangør: Forskergruppen COSER (UiO) og NABU https://www.uv.uio.no/ils/om/aktuelt/arrangementer/2021/080621-stipendiatwebinarberekraft-pedagogikk-didaktikk.html Her er det mulig for PHD studenter å melde seg på

b. PhD-kurset Addressing the Climate Emergency through Education med Alan Reid, 28. juni – 2. juli (foregår digitalt) Arrangør: Oslo Summer School for Social Sciences, UiO (med støtte fra forskergruppen COSER) https://www.sv.uio.no/english/research/phd/summer-school/courses2021/Addressing%20the%20Climate%20Emergency%20through%20Education.html

c. HINN is offering a new PhD opportunity: Stipendiatstilling i utdanning for bærekraftig matforbruk info is here (and related Norsk text can be copied from this page): https://www.inn.no/forskning/forskningssentre/senter-for-samarbeidslaering-for-baerekraftigutvikling-ccl/nyheter-og-arrangementer/stipendiatstilling-i-utdanning-for-baerekraftigmatforbruk and there is link on that page to application page at JobbNorge https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/199817/stipendiatstilling-i-utdanning-forbaerekraftig-matforbruk

d. Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling (CCL) has prepared new video series for teachers: Arbeid med bærekraftig temaer og utvikling i skolen

Videoene på denne siden kan benyttes for styrking av profesjonsfellesskap og skoleutvikling med tanke på hvordan vi forstår og integrerer temaet bærekraftig utvikling i LK20. link: https://www.inn.no/forskning/forskningssentre/senter-for-samarbeidslaering-forbaerekraftig-utvikling-ccl/publikasjoner/kompetanseheving-for-undervisning-i-baerekraftigutvikling/arbeid-med-baerekraftig-temaer-og-utvikling-i-skolen or to YouTube series: https://youtube.com/playlist?list=PLHAUT9MNfd0_L8BGJNJvHIpMBQuYS6V-K

e. New report from the Nordic Council of Ministers: Mapping Education for Sustainability in Nordic Countries

This report presents some of the main results of research conducted on Education for Sustainable Development (ESD) in the Nordic countries – one of Iceland’s presidency projects for the Nordic Council of Ministers initiated in 2019 under the heading A Common Path (Nordic Council of Ministers, 2018). The project presented in this report concerns the implementation of UN Sustainable Develop-ment Goal 4.7 in compulsory education in Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden. The aim was both to get an overview of how well each of the Nordic countries had integrated the UNSDGs into their educational policies and practices. https://pub.norden.org/temanord2021-511/#

3.Tips om publikasjoner

Religion, Sustainability and Education. Embla akademiske (2021)

Antologi (nivå 1) med 15 forskningsartikler fra ulike verdensdeler og fra ulike religioner basert på konferansen arrangert av Høyskolen på Vestlandet, Lutherske verdensforbund Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn, Den norske Kirke m.m. i 2020. Språk: Engelsk.

Artiklene er beregnet for forskere, fagpersonell og studenter som jobber med religion, etikk og bærekraft. Boken inneholder følgende artikler:

Chad Rimmer (USA) : Ecology and Christian Education how Sustainability Discourse and Theological anthropology inform teaching methods

Hans Morten Haugen Hope (Norge): Fear, Anger, Courage and Love in Times of Climate Crisis: Are resources from Christian faith and tradition useful

Mary Philip Women (Canada/India): Eco‑ warriors of Climate Change and Sustainability

Tom Sverre Tomren (Norge) How Green was Martin? An Ecocritical analysis of Selected Luther Texts in Search for a Ecotheology Syllabus for a Theological Environmental Education

Sigurd Bergmann (Sverige) Fetishized Nature or Life‑giving Breath? Religion as Skill in Climate Change

Jean Koulagna (Marokko) Adam, dust of the Earth: A Paradise received and incomplete in the Biblical accounts of creation.Some philological observations on the creation accounts

Sayed Hassan Akhlaq ( USA) Introducing a Comparative Ecotheology: Islamic Concept of Basmalah and Luther’s Commentary on the Ten Commandments

Seyed Masoud Noori and Soheila Ebrahimi Louyeh (USA/ Iran), When Environmental Obligations Collide with State Sovereignty: An International and Sharia Law Perspective

Gunaketu Bjørn Kjønstad Norge) Mindfulness, Empathy, Contentment and Communication; five Buddhist perspectives and five solutions to five UNSDGs

Sigríður Guðmarsdóttir (Norge/ Island) Real Presence: Lutheran Eucharistic Practices as an Ecological Resource

Abate Gobena, (Ethiopia) “A Church without Trees is like a Priestwithout a beard”: Eco‑practice of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church

Ben‑Willie Kwaku Golo (Ghana) Religious Environmental Stewardship, the Sabbath and Sustainable Futures in Africa: Implications for Sustainability Discourse

Ngirishunti Marcel (Kamerun) Sustainability and Climate in Religioncase of study of the Green Churches Network in Africa (toile des Églises vertes en Afrique) TEVA

Tom Sverre Tomren (Norge) A Central African Church Goes Green. A case study of environmental work in the Evangelical Lutheran Church of Cameroon (ELCC) and on the potential of ELCC as a learning arena for western sustainability education  

Einar Tjelle (Norge) Towards a Green diapraxis. Experiences and Reflections from an Interfaith Journey

Boken og e-bok kan bestilles her: https://www.emblaforlag.no/categories/emblaakademisk

Vi ønsker flere tips om bøker o.l. som kan stå her fremover

Årsmelding for Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning (NABU) 2019-2020

Styret har dette året bestått av: Robert Didham (INN), nestleder Biljana Culibrk Fredriksen (USN), Marianne Presthus Heggen (HVL), Jørgen Klein (NTNU), Ole Andres Kvamme (UiO), sekretær Thale Stalenget (UiO), leder Tom Sverre Tomren (HVL), og Bente Knippa Vestad (INN).

Siden nettverkets oppstart 6. desember 2019 har styret hatt 8 styremøter og behandlet 66 saker (derav 10 saker i 2019).

Dette året har vært preget av arbeidet med å etablere navn, vedtekter og aktiviteter. Etter en prosess hvor vedtektene har vært sendt ut på høring til alle som har meldt seg som interessenter, legger styret 20. oktober frem sitt forslag til navn og vedtekter for årsmøtet.  

De viktigste aktivitetene vi har gjennomført dette året er: 

 1. Nyhetsbrev: Det har vært sendt ut fire nyhetsbrev i løpet av perioden.
 2. Etablering av Facebook-side.
 3. Etablering av hjemmeside (WWW.NABU.no).
 4. Etablering av blogg på Forskning.no.
 5. Åpent brev til regjeringen publisert i Vårt Land 19. juli om satsing på bærekraft i lærerutdanningene, sammen med blant annet RORG-samarbeidet og NUBU – Nettverk for utdanning for bærekraftig utvikling: https://www.vl.no/verdidebatt/vi-kan-ikke-utdanne-framtidas-lerere-i-fortidens-lereplaner-1.1744938?fbclid=IwAR2ex6lByJdphCAVNdnE-BZHrUGGkgnOR4FEqsTO9eXmh25eUZqXfcnpxVk
 6. Deltagelse på innspillsmøte 8. september om nasjonal handlingsplan for bærekraftmålene, arrangert av kommunal- og moderniseringsdepartementet.
 7. Brev til UHR-lærerutdanningen 25. september med oppfordring om å styrke bærekraftperspektiver i lærerutdanningene.
 8. Gjennomføring av nettverkssamling og årsmøte.

Styret har samarbeidet godt. 

Styrets vurdering er at selv om året har vært preget av korona-situasjonen, har vi kommet godt i gang med å starte opp arbeidet. Arbeidet er basert på innsats fra styrets medlemmer.  

Det gjenstår en del arbeid med å utvikle organisasjonen (et godt medlemssystem må på plass) og med å utvikle kommunikasjonsplattformene slik at de har det faglige og kommunikasjonsmessige nivået vi ønsker. 

Nettverket har så langt ingen økonomi, og dermed heller ingen bankkonto.

Det er vårt håp og vår ambisjon at nettverket skal vokse og bli en plattform som bidrar til å utvikle og stimulere bærekraftutdanning som tema, perspektiv[OAK1]  og forskningsfelt i Norge.  

På vegne av styret

Tom Sverre Tomren, leder