Meny Lukk

Referat 2020

Årsmøte i NABU – Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning 21. oktober 2020, kl. 13.15–14.00

 

Til stede:

Anja Gabrielsen, Anne Lise Nordbø, Annelie Ott, Barbara Maria Sageidet, Bente Knippa Vestad, Biljana C. Fredriksen, Birgitte Bjonness, Elin Leirvoll Aschim, Hanne Lund-Kristiansen, Ole Andreas Kvamme, Ingrid Eikeland, Judith Klein, Kerstin Sonesson, Knut Hjelleset, Marianne Presthus Heggen, Nina Goga, Robert Didham, Thale-Kristin Stalenget, Tom Sverre Tomren og Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

Årsmøtet ble gjennomført på zoom.

Saksliste:

1 Valg av dirigentskap

Judith Klein og Tom Sverre Tomren åpnet møtet. Klein påpekte at det ville ha vært bedre å møtes fysisk, men at et nettmøte er en god løsning under covid-19 situasjonen. Det er viktig å få et styret på plass. Det ble også påpekt at det kan være spørsmål hva av saker som bør være på årsmøtenivå og hvilke som bør være på styremøtenivå.

Forslag til vedtak:

Ordstyrere: Judith Klein og Birgitte Bjønnes.

Referenter: Thale-Kristin Stalenget og Barbara Maria Sageidet.

Vedtak: dirigentskapet godkjennes.

2 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak: Godkjent

Vedtak: Innkallingen godkjennes og alle påmeldte har tale- og stemmerett.

 

3 Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Dagsorden godkjennes.

 

4 Fremlegg av årsmelding

Årsmeldingen har vært utsendt som vedlegg per e-post (også lagt inn under dette referatet) og Tomren leser opp årsmeldingen. Judith ba om innspill til årsmeldingen. Det var ingen innspill og dette ble tatt til orientering.

Judith Klein foreslår at vi (fortsetter) å jobbe videre med:

 • endring av nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene og jobbe mot UH slik at de er bedre i sammenheng med de nasjonale læreplanene
 • forskningsetiske retningslinjer for samfunnsfag og humaniora krever opplysning til det brede lag av folket: hvordan kan UH-sektoren formidle informasjon utenfor sin egen krets?
 • jobbe for å endre hva som gir uttelling av også utenfor akademisk publisering – altså at det skal telle at man publiserer ellers også

Vedtak: Årsmeldingen tas til orientering.

5 Fastsettelse av vedtekter med utgangspunkt i utsendt forslag

Hjelleseth påpeker at det ville være en fordel – om en skal vedta noe, å kunne gå gjennom det punktvis, slik at punktene kan kommenteres enkeltvis. Tom leste så opp punktene (se vedtektene/vedlegg).

Tomren leser gjennom vedtektene. Disse har også vært sendt ut til høring, men det har ikke kommet inn innspill. Tomren fremhevet videre at endringer av vedtekter skal ha 2/3 dels flertall.

Bjonness har spørsmål angående formål §2a og kompetansebegrepet, hvis kompetanse er det vi snakker om? Forskerne? Og hva ligger i kompetansebegrepet? Dette er en interessant diskusjon og denne problematiseringen har ikke vært oppe tidligere.

Kvamme foreslår at vi justerer §4-1g: En justering som kan legges inn som tillegg I 4-1 g: Årsmøtet oppretter valgkomite. Medlemmene velges for normalt 2 år.

Hjelleseth kommenterer §4-1h angående valg av styret, og foreslår at vi endrer til «årsmøtet velger styret og styreleder». Det ble avholdt avstemning og ingen var imot endringen.

Tomren ønsker å votere over tidsperioden til valgkomiteen/nominasjonskomiteen jf. §4g. Det ble avholdt avstemning og ingen er imot at valgkomiteen/nominasjonskomiteen skal sitte i to år.

Vedtak: Vedtektene godkjennes med eventuelle justeringer.

6 Valg av styre, styreleder og valgkomité

På grunn av korona-pandemien har denne første perioden for styret vært et unntaksår. Det sittende styret ber derfor om forlenget tillit i ett år. Bjonness oppfordret dem som eventuelt var imot valg av styre, styreleder om å rekke opp hånden. Ingen var imot. Tomren ba henne også om spørre om det var eventuelle motkandidater, det var det ikke. Hjelleset foreslo å lese opp alle kandidater som har vært i styret og foreslo å ha en kort akklamasjon av styret, slik at alle klapper for dem.

Sittende styre velges for ett år.

Valgkomiteen velges for to år. Kandidater: Elin Sæther, Hein Berdinesen, Veronica Bergan (sistnevnte har ikke bekreftet ennå).

Vedtak: Sittende styreleder velges for ett år. Sittende styre velges for ett år og valgkomiteen velges for to år.

7 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt. Ellers takket Lillemark Høydalsvik for det gode arbeidet og sa at hun var stolt av å være i nettverket. Det ble sagt at det var en veldig fin dag og et veldig godt nettverksmøte.

Tomren takket og håper at det blir flere slike gode konferanser. En særlig takk rettes til Fredriksen og hennes medhjelpere fra USN for avvikling og gjennomføring av nettverkssamlingen og årsmøtet. Fredriksen takket styret for tillitten.

Møtet ble deretter avsluttet.

Referat, 22.10.20, Barbara Maria Sageidet og Thale-Kristin Stalenget

Årsmelding for Nasjonalt nettverk for bærekraft og utdanning (NABU) 2019-2020

Styret har dette året bestått av: Robert Didham (INN), nestleder Biljana Culibrk Fredriksen (USN), Marianne Presthus Heggen (HVL), Jørgen Klein (NTNU), Ole Andreas Kvamme (UiO), sekretær Thale Stalenget (UiO), leder Tom Sverre Tomren (HVL), og Bente Knippa Vestad (INN).

Styret har hatt 8 styremøter og har behandlet 66 saker (derav 10 saker i 2019).

Dette året har vært preget av arbeidet med å etablere navn, vedtekter og aktiviteter. Etter en prosess hvor vedtektene har vært sendt ut på høring til alle som har meldt seg som interessenter, legger styret frem sitt forslag til vedtekter for årsmøtet.

De viktigste aktivitetene vi har gjennomført dette året er:

 1. Nyhetsbrev: Det har vært sendt ut fire nyhetsbrev i løpet av perioden.
 2. Etablering av Facebook-side
 3. Etablering av hjemmeside (WWW.NABU.no)
 4. Etablering av blogg på Forskning.no
 5. Gjennomføring av nettverkssamling og årsmøte.
 6. Deltagelse på innspillsmøte for Bærekraftmålene, arrangert av minister Nikolai Astrup.
 7. Åpent brev til regjeringen om satsing på Bærekraft i lærerutdanningen sammen med blant annet RORG og NUBU https://www.vl.no/verdidebatt/vi-kan-ikke-utdanne-framtidas-lerere- i-fortidens-lereplaner-1.1744938?fbclid=IwAR2ex6lByJdphCAVNdnE- BZHrUGGkgnOR4FEqsTO9eXmh25eUZqXfcnpxVk
 8. Skriftlig innspill til UHR-lærerutdanningen

Styret har samarbeidet godt.

Styrets vurdering er at selv om året har vært preget av korona-situasjonen, har vi kommet godt i gang med å starte opp arbeidet. Arbeidet er basert på innsats fra styrets medlemmer.

Det gjenstår en del arbeid med å utvikle organisasjonen (et godt medlemssystem må på plass) og med å utvikle plattformene slik at de har det faglige og kommunikasjonsmessige nivået vi ønsker.

Nettverket har så langt ingen økonomi, og dermed heller ingen bankkonto.

Det vårt håp og vår ambisjon at nettverket skal vokse og bli en plattform som bidrar til å utvikle og stimulere bærekraftutdanning som tema, fag og forskningsfelt i Norge.

På vegne av styret

Tom Sverre Tomren, leder