Meny Lukk

Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning (NABU)

§ 1. Navn
Nettverkets navn er: Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning (NABU)

§ 2. Formål
Nettverkets formål er å bidra til omstilling til et bærekraftig samfunn, gjennom å

a. Styrke forskningen og kompetansen innenfor bærekraft og utdanning.

b. Styrke bærekraftperspektiver i utdanningssektoren.

c. Være en arena for forskning- og erfaringsbasert kunnskapsutveksling.

d. Fremme samarbeid mellom forskere og utdannere, primært innenfor høyere utdanning.

§ 3. Arbeidsform
Nettverkets arbeidsform skal bidra til å nå nettverkets formål ved å dele kunnskap og bidra til faglig innsikt, forskningserfaringer og -resultater. Dette gjøres gjennom å

a. Arrangere møter og konferanser.

b. Ta initiativ for å skaffe forskningsmidler til feltet.

c. Samarbeide med andre nasjonale og internasjonale miljøer med felles interesser.

d. Stimulere til publisering av forskning innenfor bærekraft og utdanning.

e. Skape egnede digitale plattformer og møteplasser.

§ 4. Organisasjon

§ 4-1 Årsmøte

a. Årsmøtet består av nettverkets medlemmer og er nettverkets høyeste organ.

b. Årsmøte velger dirigentskap på forslag fra styret.

c. Alle nettverkets medlemmer er stemmeberettiget på årsmøtet.

d. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter.

e. Årsmøtet vedtar vedtekter og eventuelle strategiplan for styret og andre saker som er reist av styret.

f. Årsmøtet vedtar vedtekter med 2/3 flertall. Øvrige vedtak fattes med ordinert flertall.

g. Årsmøtet oppretter valgkomite.

h. Årsmøtet velger styret.

§ 4-2 Styret

a. Styret bør være bredt sammensatt og bestå av 7 eller 9 representanter.

b. Styremedlemmer og leder velges for normalt 2 år om gangen av årsmøtet. For øvrig konstituerer styret seg selv.

c. Styret skal iverksette årsmøtets bestemmelser og vedtak. Styret kan overlate gjennomføringen av vedtak og oppgaver til foreningens medlemmer.

d. Styret har ansvar for å sende ut nyhetsbrev, drifte nettverkets hjemmeside, Facebook- side og ellers andre medier hvor nettverket er til stede.

e. Styret har ansvar for å organisere og arrangere årsmøtet og den årlige nettverkssamlingen dersom det ikke blir opprettet egne komiteer til dette.

f. Styret innkaller til årsmøtet med minst 1 mnd. varsel og sakspapirer sendes ut senest en uke før årsmøtet.

g. Medlemmene kan fremme saker til årsmøtet. Disse skal være styret i hende to uker før årsmøtet.

§ 5. Medlemskap

a. Medlemskap er åpent for forskere og undervisere som arbeider for bærekraft og utdanning på høyskole- og universitetsnivå.

b. Alle medlemmer kan fremme saker til årsmøtet og har stemmerett ved gjennomføring av årsmøtet.

c. Personer eller organisasjoner som ikke oppfyller kravene til medlemskap kan søke om assosiert medlemskap. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet og kan heller ikke være representert i styret.

d. Innmelding skjer ved å kontakte styret. Medlemsliste føres av sekretær.

e. Årsmøtet kan både vedta og fastsette medlemsavgift.