Meny Lukk

Stipendiatseminar 2022

Stipendiatwebinar: Bærekraft, danning, pedagogikk og didaktikk

24. mai 2022 09:00-14:00

Dette webinaret fører sammen ph.d.-kandidater innenfor feltet bærekraft og utdanning som vil bli kjent med hverandres prosjekter.

Program

09:00–09:30      Åpning og bli kjent-runde.

09:30–10:00      Kjersti Fløttum: Unges holdninger til klima og klimadebatten

10:00-10:15      Diskusjon om foredraget i grupper

10:15-10:45      Spørsmål og kommentarer til Kjersti Fløttums foredrag

11:00–12:00      Tekst-sesjon: Del 1

12:00–12:30      Lunsj

12:30–13:30      Tekst-sesjon: Del 2

13:45–14:00      Oppsummering og avslutning

Bakgrunn og formål

Dette stipendiatwebinaret fører sammen ph.d.-stipendiater innenfor feltet bærekraft og utdanning som vil bli kjent med hverandres prosjekter. Dette er en videreføring av fjorårets webinar der forskergruppen COSER, Universitetet i Oslo, var initiativtaker og samarbeidet med Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning (NABU). Siden NABUs oppstartsseminar desember 2019 har det vært et mål å føre sammen forskere innenfor dette feltet, både stipendiater og erfarne forskere.

Arrangementet i år er et samarbeid mellom NABU, netværk om Forskning i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (FUBU), forskergruppene Utdanning for bærekraft (HVL) og COMPETE (HVL), forskningsklyngen Kritisk og praksisorientert danningsforsking (HVL) og ph.d.-programmet Studier av danning og didaktiske praksiser (HVL).  Invitasjon til å sende inn paper går til stipendiater innenfor forskningfeltet. NABU og FUBU bidrar med forskere som vil kommentere innsendte bidrag. På den måten blir dette et møtested, ikke bare for stipendiater, men også for erfarne forskere.

Webinaret er enkelt bygd opp. Etter en innledende bli kjent-runde har vi invitert Kjersti Fløttum fra Universitetet i Bergen til å holde et foredrag som et samlende punkt. Hun vil presentere resultater fra et tverrfaglig prosjekt om unges holdninger til klima basert på undersøkelser av tenåringer i Norge. Foredraget blir diskutert i grupper før alle møtes i plenum for å kommentere og stille spørsmål om foredraget. Deretter går deltakerne inn i grupper der stipendiatenes innsendte tekster blir kommentert og diskutert både av andre stipendiater og erfarne forskere.

Hvem kan delta?

For å kunne delta og sende inn tekst, må stipendiaten være tatt opp ved et ph.d.-program i Norge eller Danmark og arbeide med et prosjekt knyttet til utdanning og bærekraft.

Frist for påmelding er 10. april 2022.

First for å sende inn tekst er 2. mai 2022.

Påmelding gjøres gjennom nettskjema.

Hva er en passende tekst?

En tekst er i denne sammenhengen alt fra en prosjektbeskrivelse (tidlig i et ph.d.-prosjekt) til et artikkelutkast eller et kapittelutkast (monografi). Det kan også være et utdrag fra en kappetekst til en artikkelbasert avhandling. Sammen med teksten ønsker vi at stipendiaten legger ved en kort beskrivelse av ph.d.-prosjektet det inngår i som får fram tema og problemstilling (ca. 200 ord).

Teksten skal ha et omfang som gjør det mulig å ta stilling til det og diskutere det. Samtidig vil vi begrense leseoppgaven. Vi har derfor satt en ramme på mellom 3 000 og 8 000 ord, der referanseliste kommer i tillegg. Hvis teksten er lengre enn dette, må det indikeres hvilke deler av teksten det skal legges vekt på. Alle tekstene gjøres tilgjengelige for de andre deltakerne. NB! Fortell hva du vil ha tilbakemelding på.

Hva med språket?

Dette er et webinar som retter seg mot stipendiater i Norge og Danmark. Kjersti Fløttum vil holde foredraget på norsk. I gruppene kan deltakerne bruke engelsk eller norsk. Det betyr at stipendiater som deltar må kunne forstå norsk og dansk, men ikke nødvendigvis snakke eller skrive norsk/dansk. Teksten kan leveres på et skandinavisk språk eller på engelsk.

Om hovedforedraget

Kjersti Fløttum: Unges holdninger til klima og klimadebatten

Hvordan påvirker klimaendringer daglige livsstilsvalg blant ungdom? Resultatene fra en undersøkelse i videregående skole peker på stort engasjement og vilje til å bidra. Men elevene ser også på klimavennlige valg som utfordrende, for eksempel knyttet til transport, forbruksvaner og kosthold. De mener videre at de har begrenset politisk innflytelse, men at det er viktig å påvirke foreldre “i riktig retning”. Når det gjelder synet på fremtiden, er de generelt pessimistiske, men har tro på utvikling av ny teknologi som kan bidra til å begrense dramatiske konsekvenser av klimaendringene.

Kjersti Fløttum er professor i fransk språk ved Universitetet i Bergen, og har i de senere år jobbet med språkbruk i klimadebatten. Hun leder den tverrfaglige og internasjonale forskergruppen Klimadebattens språkbruk og tolkninger (LINGKLIM) som ser på språkbruk om klimaendringer, energiomstilling og livsstil. De undersøker hvordan politikere, media og folk, og særlig unge, knytter utfordringer ved å oppnå bærekraftige levemåter til eget liv. Videre ser de på hvordan språkbruk kan endre holdninger fra apati til handling.

Arrangører og kontaktpersoner

Arrangementet er et samarbeid mellom NABU, FUBU, Utdanning for bærekraft og COMPETE,Kritisk og praksisorientert danningsforsking (HVL) og ph.d.-programmet Studier av danning og didaktiske praksiser (HVL).

Arrangementskomiteen består av Ole Andreas Kvamme (fra styret i NABU), Nanna Jordt Jørgensen (fra styret i FUBU), Erlend Eidsvik (HVL) og Kjellrun Hiis Hauge (HVL).

Kontaktpersoner: Kjellrun Hiis Hauge og Erlend Eidsvik, Fakultet for lærerutdanning, kunst og idrett, Høgskulen på Vestlandet.

Kjellrun.Hiis.Hauge@HVL.no

Erlend.Eidsvik@HVL.no