Meny Lukk

Stipendiatseminar 2023

Stipendiatwebinar: Bærekraft, pedagogikk og didaktikk

5. juni 2023 09:00-13:30

Dette webinaret fører sammen ph.d.-kandidater innenfor feltet bærekraft og utdanning som vil bli kjent med hverandres prosjekter.

Program

09:00–09:30     Åpning og bli kjent-runde.

09:30–10:15     Beniamin Knutsson, Utbilding för hållbar utveckling i en ojämlik värld

10:30-11:30      Papersesjon 1

11:30-12:00      Lunsj

12:00–13:00     papersesjon 2

13:15-13:30      Oppsummering og avslutning

Bakgrunn og formål

Dette stipendiatwebinaret fører sammen ph.d.-stipendiater innenfor feltet bærekraft og utdanning som vil bli kjent med hverandres prosjekter og viderefører webinarene i 2021 og 2022.

Arrangementet i år er et samarbeid mellom det norske Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning (NABU), det danske netværk om Forskning i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (FUBU) og forskergruppen Learning and Teaching for Sustainability (LET´S) ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Invitasjon til å sende inn paper går til stipendiater innenfor forskningfeltet. NABU og FUBU bidrar med forskere som vil kommentere innsendte bidrag. På den måten blir dette et møtested, ikke bare for stipendiater, men også for erfarne forskere.

Webinaret er enkelt bygd opp. Etter en innledende bli kjent-runde har vi invitert Beniamin Knutsson fra Göteborgs universitet til å holde et foredrag som et samlende punkt. Han presenterer forskningsprosjektet Education for sustainable development in an unequal world: Populations, skills, and lifestyles. Etterpå åpnes det for spørsmål og kommentarer i plenum. Deretter går deltakerne i grupper der innsendte tekster blir kommentert og diskutert av stipendiater og erfarne forskere.

Hvem kan delta?

For å kunne delta og sende inn tekst, må stipendiaten være tatt opp ved et ph.d.-program i Norge eller Danmark og arbeide med et prosjekt knyttet til utdanning og bærekraft.

Frist for påmelding er 15. april 2023, for å sende inn tekst 8. mai 2023.

Påmelding gjøres gjennom nettskjema.

Hva er en passende tekst?

En tekst er i denne sammenhengen alt fra en prosjektbeskrivelse (tidlig i et ph.d.-prosjekt) til et artikkelutkast eller et kapittelutkast (monografi). Det kan også være et utdrag fra en kappetekst til en artikkelbasert avhandling. Sammen med teksten ønsker vi at stipendiaten legger ved en kort beskrivelse av ph.d.-prosjektet det inngår i som får fram tema og problemstilling (ca. 200 ord).

Teksten skal ha et omfang som gjør det mulig å ta stilling til det og diskutere det. Samtidig vil vi begrense leseoppgaven. Vi har derfor satt en ramme på mellom 3 000 og 8 000 ord, der referanseliste kommer i tillegg. Hvis teksten er lengre enn dette, må det indikeres hvilke deler av teksten det skal legges vekt på. Alle tekstene gjøres tilgjengelige for de andre deltakerne. NB! Fortell hva du vil ha tilbakemelding på.

Hva med språket?

Dette er et webinar som retter seg mot stipendiater i Norge og Danmark. Beniamin Knutsson vil holde foredraget sitt på svensk. I gruppene kan deltakerne bruke engelsk eller norsk. Det betyr at stipendiater som deltar må kunne forstå norsk og dansk, men ikke nødvendigvis snakke eller skrive norsk/dansk. Teksten kan leveres på et skandinavisk språk eller på engelsk.

Om hovedforedraget

Beniamin Knutsson, Utbilding för hållbar utveckling i en ojämlik värld

Utbildning för hållbar utveckling (ESD) betraktas idag som ett viktigt instrument för att uppnå de 17 globala hållbarhetsmålen. ESD beskrivs också återkommande som ett globalt företag som förenar mänskligheten i en gemensam strävan efter en mer jämlik och hållbar värld. Men hur genomförs detta företag i en värld som präglas av enorm ojämlikhet? Hur hanteras det gap som skiljer rika och fattiga människors livsstilar åt i den globala implementeringen av ESD? Med utgångspunkt i biopolitisk teori, och med hjälp av empiriska data från olika socio-ekonomiska kontexter världen över, så pekar denna föreläsning på hur ESD anpassas till rika och fattiga människors livsvillkor och livsstilar. Implikationen av denna differentiering och apolitiska sensitivitet till lokala ”realiteter” är, i enlighet med föreläsningens argumentation, att ojämlikhet förutsätts, normaliseras och i värsta fall rent av (re)produceras. Föreläsningen avslutas genom att bjuda in till eftertanke och diskussion om vilka alternativ som kan finnas till denna biopolitiska separation mellan olika typer av liv.

Beniamin Knutsson är docent och verksam vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. Han leder det av Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet Education for sustainable development in an unequal world: Populations, skills, and lifestyles (VR 2018-04029). Kollegor i projektet är Linus Bylund, Sofie Hellberg och Jonas Lindberg. 

Arrangører og kontaktperson

Arrangementet er et samarbeid mellom det norske Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning (NABU), det danske Netværk om Forskning i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (FUBU) og forskergruppen LET´S ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Arrangementskomiteen består av Biljana Culibrk Fredriksen (USN), Annelie Ott (Oslo Met), Ole Andreas Kvamme (UiO) og Jonas Andreasen Lysgaard (DPU, København).

Kontaktperson:  Biljana Culibrk Fredriksen

Biljana.c.fredriksen@usn.no