Meny Lukk

Nyhetsbrev 1/24

Kjære NABU-kollegaer                                                               17. februar 2024

År 2024 er enda forholdsvis nytt og vi håper det blir et godt år for alle NABU-kollegaer og for bærekraften vi jobber for. Her kommer årets første nyhetsbrev (1/24), som sendes til alle på NABUs medlemsliste.

Denne gangen har vi viktig informasjon om noen av de faste aktivitetene i NABU: nettverkskonferanse og stipendiatwebinar. I tillegg tipser vi om flere spennende muligheter for arrangementer, nettverk, publisering m.m. 

NABU-STYRET

Etter årsmøtet 20. oktober 2023 består styret av Anneli Ott (OsloMet), Line Sanne (USN), Nina Goga (Høgskulen på Vestlandet), Mette Nordby (NMBU), Mona Kvivesen (UiT), Robert James Didham (Høgskolen i Innlandet), Thale-Kristin Stalenget (UiA), Vibeke Gilje Sanne (NTNU), og leder Kari Beate Remmen (UiO).

NABU ARRANGEMENTER

Stipendiatwebinar 22. mai 2024 – påmeldingsfrist 2.april

OsloMet, i samarbeid med Nordisk forskningsnettverk for miljø – og bærekraftutdanning, arrangerer vårens digitale stipendiatwebinar 22.mai. Alle stipendiater er velkommen til å melde seg på her innen 2.april.

Joe Henderson bidrar med keynote Climate Change and Environmental Education’s Ecofascism Problem. Keynote er også åpen for alle NABU-kollegaer. Mer informasjon og Zoom-lenke kommer.

NABUs nettverkskonferanse 30-31.oktober 2024, Høgskulen på Vestlandet

Nettverkskonferansen i 2024 arrangeres av Høgskulen på Vestlandet, og finner sted i Bergen 30-31.oktober. Konferansen setter søkelys på hvordan vi kan forstå og forske på bærekraftutdanning, inkludert åpne og skjulte spenninger i forskningsfeltet. Det blir hovedforedrag, parallellsesjoner og symposier med innsendte bidrag. ‘Call for papers’ til konferansen er følgende: 

Hva er bærekraftutdanning? Å forske med åpenbare og skjulte spenninger
Nordisk forskning på bærekraftutdanning kan grovt deles inn i to hovedretninger. Den ene er orientert omkring utvikling av kompetanse (eller kunnskap, holdninger, ferdigheter), ofte utkrystallisert som «bærekraftkompetanser» (Sjöström & Tyson, 2022) eller «handlings­kompetanse» (Jensen & Schnack, 1997). Kompetansebegrepet kan videre operasjonaliseres i ulike modeller for medborgerskap, danning etc. og som mer eller mindre målbare faktorer hos individer (elever og lærere). Perspektivet har også didaktiske implikasjoner som undervisningsmåter, arbeidsformer, spørsmål om vurdering med mer. 

Den andre hovedretningen er systemorientert, og setter utdanningens organisering i fokus. Grunntanken er at måten den formelle utdanningen er organisert i dagens ikke-bærekraftige samfunn gjenspeiler og reproduserer de samme problemene som bærekraftundervisningen retter seg inn mot å håndtere (se f.eks. Sterling, 2001). Gitt dagens store utfordringer vil det her ikke være tilstrekkelig å lære ‘om’ eller ‘for’ bærekraft – i tillegg må utdanningen selv være organisert ‘som bærekraftig’. Ulike betegnelser for dette perspektivet er helskoleperspektiv, transformativ utdanning, bærekraftutdanning, radikal økopedagogikk mv.

Norsk barnehageforskning har mange eksempler på denne type systemisk, organisatorisk tilnærming til bærekraftig utdanning. I den offentlige skolen – og spesielt høyere utdanning – er eksemplene færre og hindringene for en helhetlig tilnærming flere. En hindring er måten fagdisipliner tradisjonelt har organisert seg i såkalte siloer. En annen hindring, eller innebygd spenning, kan ses mellom disiplinfaglige og tverrfaglige tilnærminger til bærekraft, noe som også speiles i selve bærekraftbegrepet. Så hvordan kan man forske på bærekraft og utdanning, med alle sine innebygde spenninger, og samtidig bidra til en mer bærekraftig utdanningspraksis?

Alle interesserte er velkommen til å sende spørsmål med relevans for forskning på bærekraft og utdanning til Ingerid Solrunsdatter Straume: Ingerid.Straume@hvl.no  

Merk! Informasjon om innsending av abstrakt (frist og skjema for innsending) kommer om kort tid i egen e-post.

Referanser:
Jensen, B. B., & Schnack, K. (1997). The Action Competence Approach in Environmental Education. Environmental Education Research, 3(2), 163–178.
Sjöström, J. & Tyson, R. (2022). Didaktik för lärande och bildning. Liber.
Sterling, S. (2001). Sustainable education: re-visioning learning and change. Green Books.

ANDRE ARRANGEMENTER

Internasjonalt seminar om «utdanning for bærekraftig utvikling» og «utdanning for globalt medborgerskap» ved Høgskolen i Innlandet (HINN, Campus Hamar) – 13.-15. mars 2024

Et internasjonalt seminar om «utdanning for bærekraftig utvikling» og «utdanning for globalt medborgerskap» arrangeres på LUP 13.-15. mars 2024. Seminaret, Reframing Sustainability Learning – from net-zero to Net-Positive: Exploring the roles of education for sustainable development in higher education, arrangeres i samarbeid med UNESCO Chairs fra HINN og Okayama University, Japan.

Deltakelse i dette arrangementet er åpent, og du er også velkommen til å holde en presentasjon under en parallellsesjon. Mer informasjon om seminaret er tilgjengelig her og påmelding til deltakelse og presentasjon finner du her (frist 23.februar).

PHD-KURS VED NORSKE UNIVERSITETER

Våren/sommeren 2024 er det et godt utvalg av PhD-kurs innen feltet. Her tar vi med et som fremdeles har åpen søknadsfrist:

UV9366 – Sustainability in educational research: normativity, knowledge boundaries and transformation – Universitetet i Oslo (uio.no) Søknadsfrist: 15.mars.

Har du/dere PhD-kurs dere vil annonsere gjennom NABU nettverket? Send oss beskjed i god tid før søknadsfristen til k.b.remmen@ils.uio.no , slik at kurset kan annonseres i et av årets to nyhetsbrev og/eller annonseres via NABUs facebookside.

NYE BOKUTGIVELSER

Antologien Økokritiske dialoger. Innganger til arbeid med bærekraft i lærerutdanningene, med Nina Goga, Lykke Guanio-Uluru, Kristine Kleveland og Hege Emma Rimmereide som redaktører, ble utgitt i november 2023. Denne boken viser hvordan økokritiske dialoger kan være én av flere måter å utforske og videreutvikle det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling på i lærerutdanningene. Les hele boka på Økokritiske dialoger | Books (idunn.no)

NETTVERK

Nordisk forskningsnettverk for miljø – og bærekraftutdanning

Alle på NABUs e-postliste fikk tilsendt nyhetsbrev fra det nyetablerte nordiske nettverket (e-post 13.12.23): Nordisk forskningsnettverk for miljø – og bærekraftutdanning. Merk at neste nordiske konferanse arrangeres i Göteborg i 2025. Mer om det nordiske nettverket, samt nyhetsbrev herfra finnes på nettsiden Nordiskt forskningsnätverk för miljö- och hållbarhetsutbildning – Örebro universitet (oru.se)

Henvendelse fra Profesjonsetisk nettverk 

Vi har fått en henvendelse fra Profesjonsetisk nettverk, som også arbeider med bærekraft i profesjonsetikk. Nettverket startet i 2000, og har arrangert en rekke samlinger og workshops.

Foreløpig sonderer vi muligheter for synergier mellom NABU og Profesjonetisk nettverk. I mellomtiden oppfordres alle til å kikke innom nettsiden Profesjon, etikk og bærekraft for å lære mer om nettverket, samt lese aktuelle nyheter, bøker, forskning og arrangement.

PUBLISERINGSMULIGHETER

Call for papers til spesialnummer av Humanities
Spesialnummeret Eco-Rebels with a Cause: Representations and Explorations of Politics and Activism in Children’s and YA Literature inviterer artikler som fokuserer på politikk og aktivisme i litteratur for barn og ungdom. Temaer, teorier, og metoder kan for eksempel handle om:

  • Characteristics of and/or differences between literary eco-icons and eco-rebels;
  • Eco-rebel biographies or portraits;
  • Eco-rebels in dystopian/utopian YA literature;
  • Visual and/or interactive representations of eco-rebels in picture books, graphic novels, and literary video games;
  • The role of affects in eco-rebel children’s and YA literature;
  • Climate justice and/or social justice in eco-rebel children’s and YA literature;
  • Theoretical and methodological reflections on how children’s and YA literature may enable critical and collaborative thinking and activism;
  • Activist reading as a method of analyzing political and environmental aspects of children’s and YA literature (both classic and contemporary literary texts).

For mer informasjon og fullstendig CfP, se her.  

Lyst til å bidra til NABUs blogg?

NABU-bloggen er et fint sted å publisere korte tekster innenfor en populærvitenskapelig genre, tilgjengelig for «folk flest». Teksten kan blant annet bygge på en bok eller en artikkel du har skrevet. Det kan også være bidrag fra studenter. Kanskje du kan engasjere egne masterstudenter og stipendiater til å skrive blogginnlegg? 

Ta kontakt med Nina Goga og Thale-Kristin Stalenget i NABU-styret, epost: thaleks@uia.no , hvis du ønsker å bidra med blogginnlegg. 

NESTE NYHETSBREV

Savner du noe i nyhetsbrevet? Da er du velkommen til å tipse oss om det til neste nyhetsbrev (antakeligvis august 2024). Vi tar gjerne imot tips til saker og informasjon som kommer medlemmene i NABU-nettverket til gode. Send informasjonen til Kari Beate Remmen, k.b.remmen@ils.uio.no 

Vennlig hilsen

Kari Beate Remmen (k.b.remmen@ils.uio.no)

På vegne av styret i NABU