Meny Lukk

Nettverkskonferanse 2024

Hva er bærekraftutdanning? Å forske med åpenbare og skjulte spenninger
Nordisk forskning på bærekraftutdanning kan grovt deles inn i to hovedretninger. Den ene er
orientert omkring utvikling av kompetanse (eller kunnskap, holdninger, ferdigheter), ofte
utkrystallisert som «bærekraftkompetanser» (Sjöström & Tyson, 2022) eller «handlingskompetanse»
(Jensen & Schnack, 1997). Kompetansebegrepet kan videre operasjonaliseres i ulike modeller for
medborgerskap, danning etc. og som mer eller mindre målbare faktorer hos individer (elever og
lærere). Perspektivet har også didaktiske implikasjoner som undervisningsmåter, arbeidsformer,
spørsmål om vurdering med mer.

Den andre hovedretningen er systemorientert, og setter utdanningens organisering i fokus.
Grunntanken er at måten den formelle utdanningen er organisert i dagens ikke-bærekraftige
samfunn gjenspeiler og reproduserer de samme problemene som bærekraftundervisningen retter
seg inn mot å håndtere (se f.eks. Sterling, 2001). Gitt dagens store utfordringer vil det her ikke være
tilstrekkelig å lære ‘om’ eller ‘for’ bærekraft – i tillegg må utdanningen selv være organisert ‘som
bærekraftig’. Ulike betegnelser for dette perspektivet er helskoleperspektiv, transformativ
utdanning, bærekraftutdanning, radikal økopedagogikk mv.

Norsk barnehageforskning har mange eksempler på denne type systemisk, organisatorisk tilnærming
til bærekraftig utdanning. I den offentlige skolen – og spesielt høyere utdanning – er eksemplene
færre og hindringene for en helhetlig tilnærming flere. En hindring er måten fagdisipliner tradisjonelt
har organisert seg i såkalte siloer. En annen hindring, eller innebygd spenning, kan ses mellom
disiplinfaglige og tverrfaglige tilnærminger til bærekraft, noe som også speiles i selve
bærekraftbegrepet. Så hvordan kan man forske på bærekraft og utdanning, med alle sine innebygde
spenninger, og samtidig bidra til en mer bærekraftig utdanningspraksis?

Mer informasjon om påmelding og innsending av abstrakt til konferansen kommer.