Meny Lukk

Referat 2022

ÅRSMØTE I NASJONALT FORSKERNETTVERK FOR BÆREKRAFT OG UTDANNING

21. NOVEMBER 2022, kl 1700-1745

STUDENTSAMFUNNET, NMBU, ÅS

Medlemmer i NABU-nettverket har stemmerett på årsmøtet.

Årsmøte ble gjennomført fysisk.

Til stede: Irene Tollefsen, Aksel Hugo, Marianne Presthus Heggen, Jørgen Klein, Biljana Culibrk Fredriksen, Robert Didham, Vibeke Gilje Sanne, Kjellrun Hiis Hauge, Jørund Aasetre, Annelie Ott, Ingerid Straume, Ole Andreas Kvamme, Valdis Kristin Dolve, Elise Bergli.

  1. Oppnevning av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Forslag: Ole Andreas som møteleder, Aksel Hugo som referent, Jørgen Klein og Marianne Presthus Heggen som underskrivere av protokoll. Forslaget vedtatt.

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden

Dagsorden godkjent.

  • Framlegg av årsmelding (se vedlegg)

Ole Andreas la fram årsmeldingen som var sendt ut i forkant (se vedlegg).

  • Valg av styre, styreleder og valgkomité

Styreleder, fire styremedlemmer og valgkomité var på valg. Innstillingen fra valgkomiteen ble fulgt:

Biljana Culibrk Fredriksen valgt som ny leder (for 1 år) ved akklamasjon.

Thale-Kristin Stalenget og Robert James Didham gjenvalgt og Vibeke Gilje Sanne og Annelie Ott valgt (alle for 2 år) ved akklamasjon.

For øvrig består det nye styret også av Tove Aagnes Utsi, Aksel Hugo, Tom Sverre Tomren og Ole Andreas Kvamme (alle valgt for 2 år i 2021).

Valgkomité bestående av Jørgen Klein (for 2 år), Leif Tore Trædal (for 2 år) og Veronica Bergan (for 1 år) ble valgt ved akklamasjon.

  • Eventuelt, herunder medlemmenes tanker om prioriteringer framover

Det fulgte en åpen drøfting om prioriteringer og nettverkets rolle i offentligheten, overfor myndigheter og utviklingsarbeid i skole og barnehage. Dette er ikke vedtaksfestet, men innspill til det nye styret.

Samtalen forholdt seg aktivt til et innspill som Ingerid Straume kom med mot slutten av sin key note på konferansens første dag – muligheten av å utarbeide en resolusjon som et uttrykk for å arbeide sammen om felles utfordringer. Under nettverkskonferansen arbeidet en gruppe med å legge et grunnlag for en resolusjon. På årsmøtet dreide diskusjonen seg i stor grad om hva det betyr at NABU er et forskernettverk for hva vi uttaler oss om. Det var mye støtte for å arbeide aktivt mot policyfeltet, både knyttet til nasjonale rammer og til UNESCO-konteksten der Robert viste til arbeidet med «re-imagining» en samfunnskontrakt for utdanning. Han mente NABU her kunne ha noe å bidra med. Den danske rapporten På vej mod uddannelser for bæredygtig udvikling ble trukket inn av Marianne som en inspirasjon for styret. Den ble lagt fram og diskutert på årets konferanse av Nanna Jordt Jørgensen (som var til stede på zoom fra Danmark) i en av sesjonene andre dag.

Et annet spor som Annelie dro opp, var muligheten av å bidra inn i en møteplass for lærere der de kan få støtte og muligheter for samtale. Dette førte også til en diskusjon om betydningen av å trekke inn praksisfeltet på konferansen, noe det var eksempler på under årets nettverkskonferanse. Biljana kom her inn på muligheten av å utvikle muligheter for at skoler og barnehager kan finne hverandre.

Det var enighet om at nettverksstrukturen som nå er etablert og er reflektert i årsmeldingen, fungerer bra og kan bygges på videre. Muligheten av å styrke orienteringen mot stipendiater ble diskutert, for eksempel knyttet til å dele informasjon om aktuelle PhD-kurs. Det ble også nevnt at det går an å vurdere å etablere en egen portal på nettsidene rettet mot stipendiater.

Referent, Aksel Hugo, 25. november 2022,

Marianne Presthus Heggen                                                        Jørgen Klein

Protokollunderskrivere

Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning (NABU)

Årsmelding 2021-2022

Styret har i perioden 23. november 2021 – 21. november 2022 bestått av Ole Andreas Kvamme, UiO, (leder), Tove Aagnes Utsi, UiT – Norges arktiske universitet (nestleder), Aksel Hugo, NMBU (sekretær), Biljana Culibrk Fredriksen, USN, Marianne Presthus Heggen HVL, Jørgen Klein, NTNU, Tom Sverre Tomren HVL/VID, Thale-Kristin Stalenget, UIO/UiA og Robert Didham, INN.

Styret har i perioden avholdt 9 styremøter, alle på zoom. Følgende aktiviteter har preget dette året.

Medlemsliste

I begynnelsen av perioden hadde NABU ikke noen egentlig medlemsliste, men en e-postliste som ble etablert i forbindelse med oppstartkonferansen i 2019. Alle på denne listen er blitt bedt om å bekrefte at de vil være en del av NABU-nettverket. I tillegg har styret tatt kontakt med andre fagmiljøer og personer ved ulike institusjoner med en potensiell interesse av å være med i nettverket. NABU-nettverket har per nå 77 medlemmer fra 14 ulike institusjoner, i all hovedsak norske universiteter og høgskoler.

NABU på blogg.forskning.no

Styret har i året som har gått, prioritert arbeidet med NABUs blogg på blogg.forskning.no. Fem blogg-innlegg er publisert. Vi har aktivt rekruttert skribenter utenfor styret og styrket rutinene for publisering. Ambisjonen er at dette kan bli en interessant og sentral formidlingskanal som gir et oppdatert bilde av forskning innenfor feltet bærekraft og utdanning i Norge.

Nyhetsbrev

Styret har i perioden sendt ut seks nyhetsbrev med informasjon om kommende konferanser, publikasjoner og annet nytt med aktualitet for NABU-nettverket.

NABUs nettsider

Nettverkets nettsider ble etablert i 2021 og har blitt videreført siden den gang. Dette har vært viktig å få på plass, men fortsatt er det en utfordring å få til en enkel drifting av sidene. Styret er i gang med å etablere en struktur som kan forenkle arbeidet og gjøre det lettere å finne fram på sidene, et arbeid som kan følges opp av det nye styret.

Stipendiatwebinar

Årets stipendiatwebinar ble avholdt 24. mai med Høgskolen på Vestlandet som vertskap og var et samarbeid mellom NABU, HVL og det danske Netværk om Forskning i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (FUBU). I arrangørkomiteen satt Kjellrun Hiis Hauge, HVL (leder), Erlend Eidsvik, HVL, Nanna Jordt Jørgensen, Københavns profesjonshøgskole og leder av FUBU og Ole Andreas Kvamme, UiO og leder av NABU.

14 stipendiater deltok fra 9 institusjoner. Årets hovedforedrag var ved Kjerstil Fløttum, UiB med tittelen ‘Unges holdninger til klima og klimadebatten’. Åtte forskere deltok i diskusjonsgruppene, fra styret Biljana Culibrk Fredriksen og Ole Andreas Kvamme. 2

Stipendiatwebinaret ble arrangert første gang i 2021 og tilbakemeldinger fra både stipendiater og deltakende forskere var gode både den gang og i år. Det ser ut til at webinaret oppfyller et viktig behov for kontakt og samarbeid mellom stipendiater og forskere på tvers av institusjoner. Styret har allerede begynt å planlegge videreføring i 2023, trolig med USN som vertsinstitusjon.

Nettverkskonferanse

I 2022 er NMBU vertskap for NABUs nettverkskonferanse 21.-22. november. Hovedforedragene er ved Ingerid Straume, UiO og Arjen Wals, NMBU og Wageningen universitet. Det er 20 presentasjoner organisert i parallellsesjoner i tillegg til en felles internasjonal panelsamtale om bærekraft og lærerutdanning. Utover dette er det også et bidrag om bærekraftforskning. Konferansen er fysisk (55 påmeldte) med mulighet for digital deltakelse (17 påmeldte).

Økonomi

Styret har diskutert hvorvidt NABU bør ha egne inntekter, enten de kommer fra medlemskontingent eller deltakeravgift på nettverkskonferansen. Så langt er det NABUs nettsted som gir noen utgifter som har blitt dekket av bidrag fra institusjoner som er representert i nettverket. Styret vurderer det sånn at denne praksisen kan videreføres så lenge utgiftene er begrensede, og har ikke foreslått innføring av medlemskontingent.

Strategiske vurderinger

NABUs løpende prioriteringer og veivalg vil avgjøres av det nye styret som velges av årsmøtet. Her vil vi bare peke på noen momenter det går an å vurdere. Som redegjørelsen ovenfor viser, er det etablert en struktur med nettverkskonferanse, nyhetsbrev, stipendiatwebinar og formidlingsblogg som kan vedlikeholdes og videreføres. Oppdaterte nettsider vil ytterligere bidra til å styrke forskernettverket.

Utover dette er nettverket i posisjon til å ta initiativer overfor nasjonale myndigheter, spesielt med hensyn til å sikre en forankring av bærekraftperspektiver i nasjonale rammeplaner for høyere utdanning og lærerutdanningene spesielt. Den danske rapporten ‘På vej mod uddannelser for bæredygtig udvikling’ fra september 2022 med strategier for å styrke bærekraft i danske utdanninger på ulike nivåer, kan her være en inspirasjon. Det er videre mulig å vurdere hvordan NABU-nettverket kan bidra inn i andre strukturer som nå etableres, som Lærerutdanningsportalen som er et samarbeid mellom UHR-Lærerutdanning og Kunnskapssenter for utdanning. Samtidig bør NABU-nettverket også være et sted for kritisk forskning på utdanning og bærekraft som vurderer hvilke interesser som prioriteringer knyttet til bærekraft tjener, og i hvilken grad dette faktisk fører til bærekraftige endringer av institusjoner og samfunn.

NABU-nettverket er i dag et veletablert nettverk som samler en rekke forskere og undervisere ved norske høgskoler og universiteter. I fortsettelsen er det gode grunner til å vurdere hvordan nettverket kan finne sammen med både praksisfeltet og andre grupper i samfunnet som arbeider for endringer av strukturer og praksiser i bærekraftig retning.

Ole Andreas Kvamme

På vegne av styret i NABU