Meny Lukk

Referat 2021

Årsmøte i Nasjonalt forskernettverk for bæerkraft og utdanning (NABU) 2021

14.30-14.45

Til stede: Aksel Hugo, Bente Knippa Vestad, Biljana C. Fredriksen, Gitte Cecilie Motzfeldt, Hein Berdinesen, Jørgen Klein, Robert J. Didham, Tom Sverre Tomren og Thale-Kristin Stalenget.

Årsmøtet ble gjennomført på zoom.


1. Valg av møteleder og referent
Styret vil komme med forslag på møteleder og referent under møtet. Biljana C. Fredriksen foreslår Tom Sverre Tomren som leder. Tomren foreslår undertegnede som referent.

Vedtak: Tomren leder møtet og Stalenget refererer.

2. Godkjenning av innkalling
Det er ikke kommet inn melding om ekstraordinære saker innen fristen.

Vedtak: Innkallingen godkjennes.

3. Godkjenning av dagsorden
Det var ingen innsigelser vedrørende dagsorden.

Vedtak: Dagsorden godkjennes.

4. Årsmelding
Årsmeldingen var vedlagt i innkallingen og Tomren spør om deltakerne ønsker at denne leses opp. Alle har lest på forhånd og det er ingen innvendinger

Vedtak: Årsmeldingen tas til etterretning.

5. Valg av nytt styre og leder
Valgkomiteens innstilling var vedlagt innkallingen. Hein Berdinesen (HVL) går gjennom valginnstillingen i plenum på vegne av valgkomiteen, som utenom Berdinesen består av Elin Sæther (UiO) og Veronica Bergan (UiT). Tomren minner om at valgkomiteen er valgt for to år. Det kom ikke inn forslag til andre kandidater, verken før eller under møtet, og Tomren takker valgkomiteen for det grundige arbeidet på vegne av styret. Innstillingen lød som følger:

Ole Andreas Kvamme, UiO – innstilles som styreleder for 1 år, gjenvalg for 2 år

Biljana Culibrk Fredriksen, USN, gjenvalg 2 år

Tom Sverre Tomren, HVL, gjenvalg for 2 år

Tove Aagnes Utsi, UiT, ny på valg for 2 år

Aksel Hugo, NMBU, ny på valg for 2 år

Thale-Kristin Stalenget, UiO, gjenvalg for 1 år

Marianne Presthus Heggen, HVL, gjenvalg for 1 år

Jørgen Klein, NTNU, gjenvalg for 1 år

Robert James Didham, INN, gjenvalg for 1 år

Vedtak: Valgkomiteens forslag vedtas i sin helhet.   

6. Strategiplan for 2021-22
I vedtektene fremkommer det at vi på årsmøtet skal diskutere og vedta strategiplan for kommende år. Tomren foreslår at styret arbeider videre med å utvikle organisasjonen gjennom:

  • –  Å etablere et definert system for medlemsregistrering.
  • –  Rekruttere nye medlemmer.
  • –  Opprettholde og utvikle de plattformene som er etablert.
  • –  Legge til rette for at nettverket øker aktiviteten innenfor rammene som er uttrykt i §2 og § 3 i vedtektene.

Tomren spør om det er tanker eller innsigelser omkring dette. Det er det ikke.

Vedtak: Forslaget vedtas.

Referat, 23.11.21: Thale-Kristin Stalenget

Årsmelding for Nasjonalt nettverk for bærekraft og utdanning (NABU) 2020-21

Styret har dette året bestått av: Robert Didham (INN), nestleder Biljana Culibrk Fredriksen (USN), Marianne Presthus Heggen (HVL), Jørgen Klein (NTNU), Ole Andreas Kvamme (UiO), sekretær Thale Stalenget (UiO), leder Tom Sverre Tomren (HVL), og Bente Knippa Vestad (INN).


Styret har hatt 6 styremøter, alle på zoom, og behandlet 50 saker.

De viktigste aktivitetene vi har gjennomført dette året er:
1. Nyhetsbrev: Det har vært sendt ut fire nyhetsbrev i løpet av perioden.
2. Oppdateringer på Facebook-side
3. Nytt design og plattform på hjemmesiden (WWW.NABU.no)
4. Oppdatering av innlegg på bloggen på Forskning.no
5. Gjennomføring av stipendiatwebinar 8. juni i samarbeid med forskergruppen COSER, UiO
6. Formell registrering som forening i Brønnøysundregistret                                                                 7. Planlegging og gjennomføring av nettverkssamling og årsmøte

Generelle kommentar:
Styret har samarbeidet godt.
Styrets vurdering er at selv om året har vært preget av korona-situasjonen, har vi kommet videre i arbeidet med å videreutvikle organisasjonen.
Det gjenstår ennå å utvikle et godt medlemssystem.  

Nettverket har så langt ingen økonomi, og dermed heller ingen bankkonto, men siden en nå er registrert i Brønnøysundregisteret, er det nå fullt mulig å etablere egen økonomi og bankkonto. Det er vårt håp og vår ambisjon at nettverket skal vokse og bli en plattform som bidrar til å utvikle og stimulere bærekraftutdanning som tema, fag og forskningsfelt i Norge. For å lykkes med dette bør styret i neste periode arbeide med markedsføring, rekruttering og med å få flere av medlemmene til å bruke nettverket aktivt.