Meny Lukk

Referat 2023

Referat fra årsmøte i NABU,

Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning

Årsmøtet 2023 fant sted 19. oktober 2023 kl. 17.15 – 18.15.

Sted: NTNU, Trondheim. Møtet var fysisk.

Til stede: Mette Nordby, Solveig Gjørv Røraas, Vibeke Gilje Sanne, Elin Sæther, Mona Kvivesen, Kirsten Sonneson, Kjellrun Hiis Hauge, Tove Aaagnes Utsi, Kari Beate Remmen, Ingerid Straume, Biljana C. Fredriksen (styreleder), Ole Andreas Kvamme (nestleder), og Line Sanne (referent).

Sak 2023-1: Oppnevning av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Biljana C. Fredriksen ble oppnevnt som møteleder.

Ole Andras Kvamme ble introdusert som nestmøteleder.
Line Sanne ble oppnevnt som referent.

Kjellrun Hiis Hauge og Tove Aagnes Utsi ble oppnevnt som protokollunderskrivere.

Vedtak: Ingen merknader. Oppnevningen ble godkjent.

Sak 2023-2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Ingen merknader. Saken ble godkjent.

Sak 2023-3: Styreleder, Biljana C. Fredriksen og Ole Andreas Kvamme presenterer årsmelding 2022/2023.

Vekselsvis informerer de punktvis om følgende saker i årsmeldingen.   

1. Medlemsliste.

NABU har per dags dato økt medlemstallet fra 77 til 100 medlemmer fordelt på 15 institusjoner. Styret foreslår at medlemslisten ligger åpent på NABUs nettside, slik at medlemmer og andre interesserte lett kan ta kontakt for videre nettverksbygging. Det bes om at alle medlemmer sikrer at personopplysninger er oppdatert, med informasjon om navn, institusjonell tilknytning, stilling og e-post adresse. Styret spør om det er behov for mer informasjon om det enkelte medlem. Dette blir en sak for det nye styret å vurdere. Informasjonen har vært sendt til Aksel Hugo som har hatt ansvar for løpende oppdatering av medlemslisten.

2. Stipendiatwebinar

Merknad 1. Mangelfull opplysning. Elin Sæther bidro med foredrag.

Rettelse bes føres inn i årsmeldingen.

Tilbakemeldingene på Stipendiatwebinar har vært gode, og er en arena for kontakt og samarbeid mellom stipendiater og forskere på tvers av institusjoner. Denne form for nettverksbygging bør videreføres. Styret jobber med en videreutvikling av Stipendiatwebinaret mot et mulig nordisk forskernettverk.

3. Nyhetsbrev

Det har blitt sendt ut fire nyhetsbrev. Nyhetsbrevene er en viktig arena for informasjon, som gjerne kan videreutvikles av det kommende styret.

4. NABUs nettsider

Nettsiden nabu.no har blitt oppgradert i 2021. Jobben har vært utført av Christian Lomsdalen. Lomsdalens honorar har vært dekket av UiT – Norges arktiske universitet og UiO. Det er bestemt at Lomsdalen skal gi opplæring til det nye styret for drift av nettstedet. Styret bør vurdere å engasjere et medlem av NABU-nettverket som nettansvarlig, for å sikre flyt og jevnlig oppdatering av nyhetssaker, publisering av fagstoff og oppdatering av medlemslister.

5. NABU på blogg.forskning.no

Det har vært publisert to blogginnlegg i perioden. Forrige periode var det fem. Ole Andreas Kvamme har driftet bloggen frem til nå. Det er utfordrende å drifte bloggen, men styret anser det som en viktig og relevant publiseringsarena. Styret foreslår at det jobbes aktivt med å finne gode løsninger fordi bloggen har et stort potensial med tanke på synliggjøring og promotering. Styret stiller et åpent spørsmål; hvordan kan vi engasjere medlemsmassen til å benytte seg mer aktivt av denne publiseringsmuligheten? Dette blir en jobb som bør prioriteres for det kommende styret.

6. Nettverkskonferanse

NTNU har vært vertskap for NABUs nettverkskonferanse, som ble avholdt 19.–20. oktober, med fokus på tverrfaglighet og samiske perspektiver i lærerutdanningene. Det var 24 presentasjoner organisert i parallellsesjoner, i tillegg til en felles panelsamtale om tverrfaglighet og utdanning for bærekraftig utvikling.  Styret takker medlemmene fra NTNU for det solide arbeidet de har lagt ned i organiseringen av årets nettverkskonferanse. Høsten 2024 er Høgskolen på Vestlandet vertskap.

7. Strategiske vurderinger

Nåværende styret har diskutert behov og muligheter for videre utvikling av nettverket når det gjelder strukturer og organisering, slik at nettverket i større grad kan oppnå målene definert i vedtektene:

«Nettverkets formål er å bidra til omstilling til et bærekraftig samfunn, gjennom å

a. Styrke forskningen og kompetansen innenfor bærekraft og utdanning.

b. Styrke bærekraftperspektiver i utdanningssektoren.

c. Være en arena for forskning- og erfaringsbasert kunnskapsutveksling.

d. Fremme samarbeid mellom forskere og utdannere, primært innenfor høyere utdanning.»

Nåværende styre pekte på særlig fire satsningsområder som kommende styret bør prioritere i videre arbeid:

1. Nettverkskonferanse, 2. Nyhetsbrev, 3. Stipendiatwebinar, 4. Formidlingsblogg og nettside

Disse fire områdene er viktige for nettverket da de bidrar til utveksling av erfaringer og kunnskap, og kjennskap til hverandres forskningsbidrag, som er sentralt i et forskernettverk som vårt. Det kommende styret bør vurdere å engasjere og aktivisere medlemmene i større grad, både for å avlaste styrets oppgaver og få en bredere medvirkning fra nettverket. Det kommende styre bør diskuterte hva som kan være en god organisering for fremtiden? Særing med tanke på Nettverkskonferanse og Stipendiatwebinar- bør det vurderes tematiske inndelinger, jf symposium eller mer vekt på foredrag og presentasjoner? Skal Stipendiatwebinar foregå annethvert år? Når det gjelder forholdet mellom forsking og samfunn- bærekraft og utdanning, er det foreløpig begrenset kontakt med samfunnet, slik at det finnes et stort potensial for utvikling.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning, med krav om rettelse i pkt 2.

Sak 2023-4: Valg av styremedlemmer, styreleder og medlem av valgkomiteen.

Styreleder og nestleder informerte om valgkomiteens innstilling. Det påpekes en ubalanse i kjønnsfordeling, noe valgkomiteen bør ta hensyn til i neste runde.

Biljana C. Fredriksen trer av som styreleder og avslutter sitt engasjement i styret.
Ole Andreas Kvamme trer av som nestleder og avslutter sitt engasjement i styret.

Ole Andrea og Biljana takkes av som styremedlemmer og deres innsats for utvikling og drift av NABU.

Ny styresammensetning ble valgt for 2023-2024, og består av 9 styremedlemmer:

Kari Beate Rømmen (UiO) ble innstilt som ny styreleder.

Mona Kvivesen (UiT), Nina Goga (HVL), Mette Nordby (NMBU), Line Sanne (USN), Robert James Didham (HiNN), Vibeke Gilje Sanne (NTNU), Annelie Ott (OsloMet), Thale-Kristin Stalenget (UiA)

Biljana C. Fredriksen ble valgt inn i valgkomiteen.

Vedtak: Årsmøtet godkjente det nye styret og uten merknader.

Sak 2023-5: Nettverket som en levende organisme – workshop med diskusjon om mulige scenarioer for NABU-nettverkets utvikling

Under årsmøtet ble det organisert en workshop, hvor vi ble inndelt i tre grupper. Hver gruppe skulle diskutere og løfte frem ideer for utvikling av nettverket, blogg, samt fordeling av oppgaver.

1: Fremtidig organisering av nettverk for å nyttiggjøre seg av hverandres kompetanse og prosjekter. Det ble foreslått å se på muligheter for SIG – Special issue group. Hvordan utveksle informasjon og finne hverandre?

Referat fra workshop
Gruppen stilte spørsmålet: Hvilke behov skal dekkes?

 • Mulige tematiske sesjoner- demokrati og bærekraft, skolehager, spill, filosofi, tverrfaglighet.
 • Hvor i utdanningssystemet er jeg? Nivå: eks, bhg, grunnskolem VGS?
 • Det bør defineres av deltakerne selv, ikke faste «Sig-er».
 • Gruppen ber styret om å sende ut en melding, f.eks seks mnd. i forkant.

2: Blogg. Styret har iverksatt og organisert denne kanalen. Kan den driftes på en annen måte? Hvem er den aktuell for?

Referat fra workshop

 • Bruke stipendiater fra Stipendiatwebinart- men de må få informasjon i forkant.
 • Lage en publiseringsliste for blogg, ansvaret ligger hos styret
 • Utfordre medlemmer som publiserer til å skrive innlegg
 • Oppfordre til å bruke bloggen i undervisning
 • Synliggjøre blogg utenfor nettverket
 • Hjemmeside til medlemmer
 • Nyhetsbrev på institusjoner

3: Fordeling av ansvarsoppgaver. Det er krevende for styret å holde tak i alle oppgavene som følger med organisering av NABU, og styret mener det er noen oppgaver som kan delegeres videre. Hvordan ser NABU ut på «kartet»? Hvilke og hvordan kan styrets nåværende oppgaver føres over til medlemmene?

Oppdatering av nettsiden, (som nå er betalt)? Ansvar konferanser, webinarer?

Referat fra workshop

 • Drift av nettside og blogg kan overføres til medlemmene, med et medlem som overordnet IT-ansvarlig, som har følgende oppgaver
 • Oppdatere medlemslister jevnlig (men det er opptil hvert enkelt medlem å passe på at informasjonen stemmer.)
 • Legge ut nyhetsbrev (skrives av styret)
 • Oppdatere blogginnlegg (meldes inn av medlemmene selv)
 • Nyhetsbrev: Fastlåst bunntekst:

1. Husk melde inn endringer om kontaktinfo til IT-ansvarlig [navn og e-postadresse].

2. Husk å melde inn saker som er aktuelle for nyhetsbrev [navn og e-postadresse].

3. Husk å melde inn saker som er aktuelle for bloggen [navn og e-postadresse].

 • Da Stipendiatwebinaret virker som en nyttig og god nettverksplattform/ arena bør den gjennomføres årlig. Mulige arrangører kan være forskergrupper som medlemmene i nettverket tilhører.
 • Da det er mye å organisere rundt Nettverkskonferansen og Nordisk konferanse avholdes annethvert år, bør det vurderes at Nettverkskonferansen og den Nordiske konferansen alternerer. Årsmøtet kan gjennomføres digitalt det året det ikke er Nettverkskonferanse.
 • Styret tar kontakt med arrangører i forkant av arrangementene og samarbeider om å lage en plan, men fordeler oppgaver ut til medlemmer.

Det var opprinnelig tenkt en oppsummering i plenum, men grunnet tid utgikk denne. Referatet fra workshop er skrevet ut fra innsamlede notater fra gruppene.

Vedtak: Årsmøtet godkjente denne avgjørelsen, og ber styret jobbe videre med nye planer og utviklingen av nettverket med bruk av resultater fra workshopen.

Sak 2023-6: Eventuelt

Ingen kommentarer.


Vedtak: Årsmøtet er godkjent gjennomført. Styret tar vedtakene til etterretning.