Nyhetsbrev 4, 2020

Invitasjon til nettverkssamling og årsmøte i NABU: Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning på Zoom, 21. oktober, kl. 09.00-15.00

Zoom, 21. oktober, kl. 09.00-15.00  

Påmelding her!

Arrangementet består av to deler. Første del er en nettverkssamling med seminar. Andre del er NABUs første årsmøte der fastsettelse av vedtekter for nettverket er hovedsaken.

Dagsplan

09.00-11.30 Faglig nettverksdel med foredrag og mulighet til å presentere egne arbeid  

-Velkomst ved leder

-Hovedforedrag 

Barn og unge som lokale og globale medborgere? Utdanningens plass i bærekraftagendaen 

(Ole Andreas Kvamme og Marianne Presthus Heggen )

-Ulike innsendte presentasjoner over pågående arbeid

12.30-15.00 Årsmøte med ordinære årsmøtesaker

Årsmøtepapirene med forslag til saker, vedtaksforslag, forslag på kandidater til styret osv blir tilsendt påmeldte en uke før årsmøtet.

Invitasjon til å sende inn abstrakt og bidra med presentasjoner

 Det er mulig å delta uten presentasjoner, men nettverkssamlingen legger opp til en deling av forskning og utviklingsarbeid knyttet til utdanning og bærekraft i UH-sektoren.

Alt vil foregå på zoom og vi ønsker å gi plass til mange bidrag. Derfor ber vi om nokså korte presentasjoner. For bidragsyterne vil det være mulig å  dele bilder,

videoopptak og/eller Power Point presentasjon med de andre deltakere.

Vi legger opp til parallelle sesjoner der hver bidragsyter har ca. 20 minutter til rådighet, med en 5-10 minutter lang presentasjon og etterfølgende diskusjon og samtale.

Etter

at alle bidragene er sendt inn, vil vi lage en oversikt over sesjonene med mer detaljerte instruksjoner.

Vi inviterer til å sende inn abstrakt som presenterer eksempler på arbeid med tema

bærekraft  og utdanning.

Abstrakt på maksimum 200 ord skal inneholde:

1. En tittel på presentasjonen

2. Navn på bidragsyter, institusjonell tilhørighet og fag/fagområde

3. Kort oppsummering av hovedtrekk i presentasjon

Forskningsprosjekt:

Problemstilling, metoder og noen konklusjoner.

Utviklingsprosjekt: Formåletmed prosjektet, hva som har vært gjort og vurdering av noen konsekvenser.

Abstrakt kan sendes til oleakva@uio.no innen 8. oktober.  

Send gjerne invitasjonen videre til andre forskere som jobber med BKU.
Tom Sverre Tomren

Nyhetsbrev 3, 2020

1. Nyhetsbrev nr. 3 for nettverket NABU

Håper alt er vel med dere og at dere fortsatt er skjermet fra sykdom.

Vi lever i spesielle tider og det har fortsatt satt sitt preg på arbeidet med nettverket.

Siden dere fikk sist nyhetsbrev har vi avholdt to digitale styremøter og som dere ser av neste punkt så utvikler vi nettverket sakte men sikkert.  En av de mer spennende tingene vi vedtok var å signere på et opprop til regjeringen om å forskrifts/ lovfeste BKU i lærerutdanningen. Oppropet ligger nedenfor.

Vi er bare noen måneder fra oppstart av ny læreplan der Bærekraft skal inn i de fleste fag og det er mange av oss som forsker og skriver så tastaturet går varmt. Forhåpentligvis kan NABU utvikles til en plattform der vi kan dele erfaringer og oppmuntre hverandre til å øke kvaliteten på BKU i norge.

Vi går spennende tider i møte.

Alt godt.

Tom S. Tomren

Vi er sammen!

___________________________________________________________________________

2. Styremøte

På de siste styremøtene 12.05 og  22.06 som ble avviklet over Skype gjorde vi flere vedtak:

-Det viktigste er at vi satser på å avvikle et fysisk ett dags årsmøte ved USF i Drammen 21/10. Tiden før lunsj vies til faglige foredrag. Det ordinære årsmøtet avvikles etter lunsj. Om covid-situasjonen tilsier det blir møtet avviklet digitalt.  Vi håper medlemmene i nettverket setter av dagen og forbereder seg på 

– Vi satser på å etablere egen hjemmeside og å få opp en blogg på forskning.no med vekt på populærvitenskapelig formidling.

– Styret vedtok også å stå bak utspillet fra Forum og NUBU som ligger neders i eposten.  

Utover dette viser vi til de vedlagte referatet. Der finner dere også utkast til vedtekter. Les gjerne disse om send innspill og synspunkt til leder (Tomren).  

_______________________________________________________________________

3. Litt om aktuelle hendelser, arrangement og kurs

– Utdrag fra Robert Didhams orientering til styret om UNESCO 40th General Conference in November 2019, the new global framework on Education for Sustainable Development (ESD for 2030) for the period of 2020-2030

The document is available here:  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370215

ESD for 2030 builds on the two previous international Education for Sustainable Development frameworks, i.e. the UN Decade of Education for Sustainable Development (2005-2014) and the Global Action Programme on ESD (2015-2019). In preparation of the this document, a two-year review and consultation process was held that involved regional consultations and expert reviews.  A key goal of the ESD for 2030 alignment is to enhance ESD’s role in the overall achievement of the SDGs. One of the main background reports during this review is available here: https://undocs.org/en/A/74/258

Another important publication in relation to this framework is the UNESCO book (2018) Issues and trends in Education for Sustainable Development: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261445

The international launch conference for the ESD for 2030 framework was originally scheduled for June 2020, after being postponed, the plan is now to hold the conference in Berlin in mid-May 2021. In order to ensure implementation of this framework from 2020, in late-summer / autumn 2020 UNESCO plans to hold a series of digital regional launch meetings. These will primarily be high-level meetings with national education authorities and UNESCO National Commissions, but UNESCO is considering how best to involve expert inputs and contributions to these digital events.

The new framework has several important aspects to consider. The guiding concepts of this framework aim to address transformative action, structural changes, and the technological future. The new framework also calls on greater ownership and action by member states, «To implement ESD for 2030, Member States are invited to mobilize stakeholders and facilitate multi-stakeholder partnerships and networks. There should also be greater advocacy and communication efforts made to highlight the crucial role of ESD in achieving the SDGs» (para. 12).

The Nationwide Multi-stakeholder Initiatives on ESD should be formulated or identified by the UNESCO National Commissions (this may be through an open application process, or it may be a closed selection, options are likely to be up to each country). Funding support for these initiatives should also come from the national level, although UNESCO will make some funds available for initiatives in developing countries.  The representatives of the national initiatives will also be a core part of the international partners network that UNESCO will convene.

In addition, I want to highlight the international work on identifying Sustainability Competencies (for education) as this may be valuable to consider in future discussions on how Lærerutdanning in Norway incorporates/ addresses the tverrfaglige temaer for fagfornyelsen. There has been considerable work around the types of learning competencies the are supported by ESD and what are the core competencies that especially higher education needs to respond to.

__________________________________________________________

4. Aktuell litteratur og nettsteder, publikasjoner og annet

-Noen tips fra Robert Didham:

Wiek, A., Bernstein, M., Foley, R., Cohen, M., Forrest, N., Kuzdas, C., … & Withycombe Keeler, L. (2015). Operationalising competencies in higher education for sustainable developmentHandbook of Higher Education for Sustainable Development; Barth, M., Michelsen, G., Rieckmann, M., Thomas, I., Eds, 241-260.

Wiek, A., Withycombe, L. & Redman, C.L. Key competencies in sustainability: a reference framework for academic program development. Sustain Sci 6, 203–218 (2011). https://doi.org/10.1007/s11625-011-0132-6

Rieckmann, Marco. «Future-oriented higher education: Which key competencies should be fostered through university teaching and learning?.» Futures 44.2 (2012): 127-135.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328711002448?casa_token=3X9taCUcTagAAAAA:maSgH2seVNfH_8aUfO8DHXMzZVJD9FGeabN9m-QyyG2BPGa34HCSGYfS9eGoicZTEJHU4xZYcEM

Adomssent, M., Godemann, J., Michelsen, G., Barth, M., Rieckmann, M., & Stoltenberg, U. (2007). Developing key competencies for sustainable development in higher education. International Journal of sustainability in higher education.

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/14676370710823582/full/html?casa_token=aIa4DdI9ApMAAAAA:Ef-grp68P5Y6NXE-MslsUhU2HpHjpsIVvp2Lrp1e12mxNFuGP1vAEDzYo_JkHyNUV6fyqVSAHB1gXI0DRXE3Xr0y1RxhAbliR0bwT4mR_3LJLvrSl-Zt

-Bridges (fra Bente Vestad):

I forbindelse med nyhetsbrevet vil vi komme med et informasjon i dag om BRIDGES et prosjekt som nylig fikk innvilget støtte til fra FINNUT.

Om BRIDGES:

Høgskolen i Sørøst-Norge,  Høgskolen i Innlandet  og Norges Arktiske universitet setter i august 2020 i gang arbeidet med FINNUT-prosjektet BRIDGES. Målet med BRIDGES er å utvikle praksisbasert og forskningsbasert tverrfaglig didaktikk i lærerutdanning gjennom samarbeidende anvendt forskning. BRIDGES tar sikte på å utvikle kunnskap om og styrke broene mellom disipliner og fag innen lærerutdanning, og samarbeid mellom lærerutdanning og praksisskoler. Utvikling av tverrfaglig didaktikk vil være basert på de Fagfornyelsens tre tverrfaglige temaer: Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.  BRIDGES er fireårig og er tilkjent i underkant av 10 mill NOK fra FINNUT. Prosjektet ønsker å tilknytte seg en Phd-stipendiat, hvor prosjektbeskrivelsen forskningsspørsmål og metode er beskrevet i utlysningsteksten. Utlysningen er å finne på USNs nettsider: https://www.usn.no/ledige-stillinger/

-Opprop fra Forum, NABU mfl.

«Bærekraftig utvikling, medborgerskap og livsmestring er inne i alle skolens trinn. Nå må lærerutdanningene i hele landet følge med!

Av Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning (NABU) ved Tom Sverre Tomren,

FN-sambandet ved Anne Cathrine da Silva, RORG-samarbeidet ved Arnfinn Nygaard, Elevorganisasjonen ved Alida de Lange D’Agostino (må bekreftes), Nettverk for Livsmestring ved Egil Nygaard (må bekreftes), Folkehøgskolerådet ved Brita Phuthi (må bekreftes), cChange ved Karen O`Brian (må bekreftes), Nettverk for utdanning for bærekraftig utvikling (NUBU) ved Judith Klein

Med fagfornyelsens fokus på vår tids store spørsmål stilles det krav til ny kompetanse, endrede fagsammensetninger og arbeidsmåter. Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, samt folkehelse og livsmestring er nå inne i de fleste fag på alle trinn. Når det nye læreplanverket LK20 trer i kraft august 2020 skal disse tre tverrfaglige temaene være hele skolens anliggende jf Meld. St 28 (2015-2016). Hvordan sikre at alle kommende lærere får kompetanse innen disse nye fagområdene? Hva slags plan har dere for å sikre at lærere utdannes for framtiden, ikke fortiden, Guri Melby og Henrik Aasheim?

Selve mandatet for fagfornyelsen er fastlagt i Stortingsmelding 28 (2015-2016)”Fag-fordypning-Forståelse- En fornyelse av Kunnskapsløftet”.  Her slås det fast at både rammeplanene og de nasjonale retningslinjene for lærerutdanningene skal forholde seg til den til enhver tids oppdaterte læreplanverk i skolen (Meld.St.28. s. 74). Læreplanverket er forskrift til opplæringsloven, og bestemmer innholdet i opplæringen (Kunnskapsdepartementet, 2016). Samtidig er hver lærerutdanningsinstitusjon, som del av Universitet -og Høgskolesektoren, avhengig av faglig autonomi. Denne er viktig for å sikre faglig kvalitet i høyere utdanning, men gjør samtidig at det i dag er stor variasjon mellom i hvilken grad de ulike lærerutdanningsinstitusjonene har igangsatt prosesser for å integrere fagfornyelsen. Mens enkelte lærerutdanningsinstitusjoner har utviklet ny didaktikk som gir et faglig innhold til de tverrfaglige temaene, underviser andre fortsatt i det gamle læreplanverket (LK06). Det nye læreplanverket har stort rom for fortolkning og faglig skjønn, og burde ikke ses på som en trussel mot den profesjonsfaglige autonomien. Tvert imot burde nettopp lærerutdanningene ta eierskap, fylle begreper med innhold og å legge til rette for kritisk fortolkning av læreplanene innen en profesjonsfaglig ramme. En god lærerutdanning forutsetter både profesjonsfaglig frihet, men også å forberede lærerstudentene på det praksisfeltet de kommer til å møte.

Stortingsmeldingen fastslår også følgende: «Arbeidet med de tre tverrfaglige temaene skal bidra til elevenes læring i hvert enkelt fag og samtidig gi en helhetlig forståelse av temaene. Temaene skal legge til rette for tverrfaglig samarbeid, og de skal være et felles anliggende for skolen» (Kunnskapsdepartementet, 2016).  Hvilke endringer må lærerutdanningene foreta nå som de tre nye tverrfaglige temaene skal inn i alle fag på alle trinn der de er relevante? Hvordan må undervisningen organiseres slik at studenter får erfaring i tverrfaglig og flerfaglig samarbeid? Hva betyr det for lærerutdanningene at selve kjernen i fagene er omdefinert (2018)?  Hva innebærer det for den enkelte lærerutdanningsinstitusjon at verdiene og prinsippene i Overordnet del skal ligge til grunn for alt skolen gjør og prege alt elevene skal lære? (Overordnet del, 2017). Hvordan legge til rette for et profesjonsfellesskap som tar inn over seg de store spørsmålene i vår tid? Spørsmål som dette må adresseres nå for å skape synergi mellom lærerutdanningene og praksisfeltet.

En av begrunnelsene for fagfornyelsen var å sikre bedre sammenheng i læreplanen og i og mellom fag. Det som trengs nå er å sikre sammenheng mellom det som læres på lærerutdanningene og det som læres i skolen. Vi kan ikke utdanne framtidas lærere i fortidens læreplaner. Vår tids store spørsmål banker på klasseromsdørene så vel som på hjemmeskolens dør. Det haster å få lærerutdanningene på banen!

-Special Issue on Education for Environmental Citizenship ( Fra Ole Andreas Kvamme)

Now you and your colleagues are able to submit your manuscripts to this Special Issue.

The website of our Special Issue «Education for Environmental Citizenship» has been set up.

Please click the following link:

https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/edu_environ_citizen_sus <https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/edu_environ_citizen_sus>

–   Nytt læringsmateriell tilgjengeligSenter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling (CCL) har ferdigstilt en ny verktøykasse i serien med verktøykasser for aktiv læring, samt at en tidligere ferdigstilt verktøykasse har blitt oversatt til norsk.  

Serien er utviklet for lærerutdannere og lærere som er interessert i utdanning for bærekraftig utvikling. Hver verktøykasse inkluderer trinnvise instruksjoner for planlegging og utføring av aktiviteter ved hjelp av bilder og gjenstander for undervisning i bærekraftig utvikling. Serien er for bruk i ungdomsskole og videregående opplæring. Lærere i barneskolen, så vel som i høyere utdanning, kan lett tilpasse noen av aktivitetene og innholdet til bruk for deres elev- og studentgruppe.

• Bilder og Gjenstander Aktiv Lærings Verktøykasse 10 «Food for Thought» er oversatt
til norsk og har fått tittelen «Mat til Ettertanke». Verktøykassen fokuserer på å styrke elevenes evne til å takle sosio-vitenskapelige problemer og store utfordringer (globale problemer som haster) som relaterer seg direkte til søken etter bærekraftig utvikling. Den er også tilgjengelig på spansk.

• Bilder og Gjenstander Aktiv Lærings Verktøykasse 11 «Playing for the Future,
Sustainable Development Games» er ferdig utviklet og trykket. Verktøykassen fokusere på å engasjere elevene i å utforske bærekraftsmålene (SDGs) på en aktivt og kreativ måte med hjelp av spill. Den er tilgjengelig på engelsk og vil bli oversatt til norsk i løpet av 2020 og bli tilgjengelig i slutten av året.

• Verktøykassene kan lastes ned fra CCL sin nettside https://www.inn.no/forskning/forskningssenter/senter-for-samarbeidslaering-for-baerekraftig-utvikling-eller bestilles kostnadsfritt i papirform ved å sende en mail til: CCL@inn.no

CCL er med i prosjektet DEMBRA
CCL deltar sammen med flere andre interne institutt og lærerutdanninger i prosjektet Demokratisk Beredskap mot Rasisme og Antisemittisme (DEMBRA). Målet med prosjektet er å utvikle lærerutdanneres kompetanse og arbeids- og undervisningsmåter, som gir lærerstudentene kunnskap om etniske relasjoner, rasisme, muslimfiendtlighet, antisemittisme og kolonisering og bidrar til å sette dem i stand til å gjenkjenne behov for, finne rom for, samt gjennomføre undervisning om disse temaene i egen praksis i skolen.


Ønsker dere alle en god og deilig sommer. 
Vennlig hilsen

Tom Sverre Tomren

Nyhetsbrev 2, 2020

1. Nyhetsbrev nr. 2  2020

Hei!

Håper alt er vel med dere og at dere er skjermet fra sykdom. Selv måtte jeg evakuere fra feltarbeid i Kamerun. Det er ikke første gangen jeg evakuerer fra Afrika, men stemningen var noe spesiell denne gangen. Tankene går til fagkollegaene som bor i land med svakere helsesystem og politisk system enn vi har i Norge.

Vi lever i spesielle tider og det har naturlig nok også satt sitt preg på arbeidet med nettverket.

Her kommer likevel et nyhetsbrev nr. 2 fra nettverket.  Det er et kort nyhetsbrev. Vi satser på å komme ut med ett til før sommeren og vi trenger stoff fra dere som kan deles i brevet.

Skriv Nyhetsbrev i overskriften og send det til tst@hvl.no

Det hadde også vært fint med mer aktiv bruk av FB siden, så del gjerne ting der: Artikler, bøker, tips.  Målet er at det skal bli et interaktivt sted.

Styret jobber med hvordan vi skal avvikle høstens samling/ årsmøte og kommer tilbake med info når vi har tatt en avgjørelse. Hold gjerne av datoen 20—21. oktober, 2020

Med ønske om alt godt, eller som de sier i Kamerun: «nous sommes ensemble»

Vi står sammen!

____________________________________________________________

 2. styremøte

På siste styremøte 01.04 som ble avviklet over Skype gjorde vi to vedtak:

Sak 03 handler om det årlige nettverksmøte. Her er det vi vedtok:

Vedtak: Styret tar stilling til avvikling og organisering av det årlige nettverksmøtet og årsmøtet på styremøtet som avholdes den 8. mai når vi vet mer om situasjonen. Styret fastholder inntil videre at vi setter av datoene som ble bestemt på forrige styremøte (20. og 21. oktober).

Sak 04: Neste styremøte

Vedtak: 8.mai på Skype

Sak 05 Navn på nettverket

 Vedtak: Vi starter å bruke den nye arbeidstittelen: Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning med forkortelsen NABU.

Endelig vedtak om navn blir gjort på førstkommende styremøte 8. mai.

____________________________________________________________________

3. Litt om aktuelle arrangement og kurs

Nordisk forskningskonferanse om bærekraft i utdanning,

På grunn av Covid-19 har vi [konferansekomiteen] besluttet å utsette den nordiske forskningskonferansen om bærekraft i utdanning. Vi ønsker i stedet velkommen til konferanse i Oslo i oktober 2021!  Ny frist for innsending av abstracts bli 1. juni, 2021. De som allerede har sendt inn abstract må gjøre dette på nytt neste år.


Siden vi ikke kan møtes fysisk i løpet av høsten, jobber vi for å få til et digitalt møtested for det nordiske nettverket i løpet av høsten 2020 – mer informasjon om dette, og om datoene for konferansen kommer!

På vegne av konferansekomiteen

Petra Hansson og Elin Sæther

Disputas om Bærekraft og utdanning 30.04.2020

Cand.theol. Ole Andreas Kvamme ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen: «Recontextualizing Environmental Ethical Values in a Globalized World: Studies in Moral Education». Disputasen går på Zoom kl. 12.15. Dere finner mer om den her: https://www.uv.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/var-2020/ils/OleAndreasKvamme.html

Årets nasjonale barnehageforskningskonferanse 

Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer, arrangeres av BARNkunne og Filiorum i Bergen 29.-30. september. Arrangementskomiteen begynt arbeidet med å finne alternative løsninger for gjennomføring. Målet er å gjennomføre konferansen som planlagt, men med justeringer utfra situasjonen vi nå befinner oss i, eventuelt som en digital konferanse over tre dager. Frist for innsending av abstract er utsatt til 1. juni. Link: Her.

https://www.hvl.no/forsking/konferanse/barnehageforskningskonferanse2020/

_____________________________________________________

4. Aktuell litteratur og nettsteder

– 1.Mai utgir Routledge en bok om forskning på utdanning for bærekraft ibarnehagene: Researching early childhood education for sustainability.Challenging assumptions and orthodoxies. Sue Eillott, Eva Ärlemalm-Hagsér og Julie Davis er redaktører.Forskere fra UiS og HVL utforsker mulighetene for utdanning forbærekraft i det tverrfaglige samspillet mellom naturfag og fysisk fostring iNatur, helse og bevegelse i norsk barnehagelærerutdanning i kapittelet:Physical Education and Natural Sciences in Norwegian Early Childhood TeacherEducation: Mutually Supporting EfS? Bidragsytere her er Barbara Sageidet,Marianne P. Heggen, Ingunn Berrefjord Ugelstad, Kristin Grøsvik, and SynnøveEikeland

– ForUM publikasjon som vurderer handlingsplanene for bærekraftsmålene i de nordiske landene.

– Webinar: Why education and global competence will be key for the success of the SDGs Dirk Van Damme, Arr: Gene Global Nettwork Europe 

– Lærerbloggen med Podkast om hvordan undervise i bærekraftig utvikling

–  Nordisk Netværk for voksenlæring:» Webinar 6. mai : ”From Vulnerability to Sustainability? ”: Hvordan ser det nordiske terrenget ut, hvordan reorienterer vi arbeidet med Visjon 2030 utfra den Pandemien vi er på vei ut av/er i? 

– UNESCO. How to produce and Use the global and thematic Education Indicator (2019)

 Invitasjon til å sende paper

– JSS- Journal og Social Science Education. Frist 20. mai.

Nyhetsbrev 1, 2020

Første nyhetsbrev for nettverket
Hei, og takk for sist til alle dere som deltok på oppstartsmøte 6. Desember. Det var inspirerende å møte mange gode kollega og få informasjon om pågående prosjekter og det er ingen tvil om at dette nettverket fyller et behov.

Første nyhetsbrev for nettverket
Hei, og takk for sist til alle dere som deltok på oppstartsmøte 6. Desember. Det var inspirerende å møte mange gode kollega og få informasjon om pågående prosjekter og det er ingen tvil om at dette nettverket fyller et behov.

Første styremøte

Styret som ble valgt hadde sitt første møte på skype 19. Desember og planlegger et nytt møte 21. Februar.  På det første styremøte godkjent vi et referat fra oppstartsmøte for nettverket og vi valgte leder, sekretær og nestleder. Vi tolker det slik at nettverket er startet formelt opp og at styret er valgt for ett år. Resultatet var:

Leder: Tom Sverre Tomren (HVL)

Nestleder: Biljana C. Fredriksen (USN)

Sekretær: Thale Kristin Stalenget (UiO)

Vi starter opp arbeidet med nyhetsbrev og FB side umiddelbart. Tanken er at det som nå kommer ut er noe uferdig, og at styret utvikler den digitale kommunikasjonsplattformen videre gjennom året. Så langt finner dere en FB-side her.
Vi starter arbeide med vedtekter osv på neste styremøte.
Referatet fra det første styremøte vil i sin helhet bli tilsendt medlemmene i neste nyhetsbrev (etter at det er godkjent på neste styremøte).

Referatet fra oppstartsmøte i Oslo 6. desember som ble godkjent av styret 19.12.19 lyder slik:

«Referat fra oppstartsmøtet for Norsk nettverk for utdanning og bærekraft

På oppstarts møte 06.12.2019 ved UIO møtte 90 interessert deltagere fra hele landet (se vedlagt navneliste).

Programmet ble gjennomført med innlegg og spørsmål etter den enkelte presentasjon (jfr. vedlagt program). Siste delen av dagen var gruppearbeid med vekt på formål, arbeidsform og struktur på nettverket. Avslutningsvis ble det foreslått følgende personer inn i styret: Biljana C. Fredriksen (USN), Robert Didham (INN), Bente Knippa Vestad (INN), Jørgen Klein (NTNU), Thale – K. Stalenget (UiO), Ole Andreas Kvamme (UiO), Marianne Presthus Heggen (HVL) og Tom Sverre Tomren (HVL).

Styret ble valgt ved akklamasjon og gjennom dette sluttet forsamlingen seg til at nettverket var formelt dannet. Styret fikk i oppdrag å konstituere seg selv og utvikle vedtekter, struktur og arbeidsformer på bakgrunn av drøftingene og innspill fra gruppearbeidene på oppstartsmøtet.

Litt om aktuelle arrangement og kurs:

Konferansen om Bærekraft og klima i Religion og Livssyn

Bergen. 12./14.Februar. To uker før fristen går ut er det 80 påmeldte fra hele verden. Påmeldingsfristen er 31. Januar. En kan melde seg på her: https://www.hvl.no/en/research/conference/sustainability-and-climate/ 

Arrangører: HVL, Den norske kirke, (STLS) Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn,  Lutheran World Federation og Al Mowafaqa Institute ecumenical de theology (Rabbat, Morocco)

Nordisk forskningskonferanse om bærekraft i utdanning, Universitetet i Oslo, 22.-23. oktober 2020: Arrangør: Forskergruppen COSER (Challenges of Sustainability in Educational Research), Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo Mer informasjon og påmelding (innen 1. juni): https://www.uv.uio.no/ils/om/aktuelt/arrangementer/2020/nfbu/

Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer

Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. FNs agenda for bærekraftige fremtider (Agenda 2030) og FNs barnekonvensjon, som gir barn rett til å medvirke i eget liv er et viktig normativt utgangspunkt for konferansen.  Vi inviterer forskere og samarbeidspartnere til å presentere nye kunnskapsbidrag innenfor dette tema.

https://www.hvl.no/forsking/konferanse/barnehageforskningskonferanse2020/

ECER som går av stabelen 25.-28. august i Glasgow.

Det finnes jo flere parallelle og til dels overlappende miljøer knyttet til bærekraftdidaktikk/ økopedagogikk. Men Nettverk 30 på ECER er av mange regnet som det viktigste europeiske nettverket knyttet til utdanning og bærekraft i dag. Svenske forskere har vært viktige i etableringen og driftingen av dette nettverket. Frist for å sende inn abstrakt er 31. januar: https://eera-ecer.de/ecer-2020-glasgow/ . Lenke til nettverk 30 der det også er mulig å melde seg på adresselisten som gir tilgang til nyhetsbrev: er her.

PHD kurs i Økokritikk og danning

HVL informerer om Ph.d. kurs i Økokritikk og danning (5 ECT) som starter i februar? Kursbeskrivelsen finnes her.

Aktuell litteratur og nettsteder

(Her kommer en liste over tips som er kommet til nettverket i den rekkefølgen den er kommet inn).

Kyrkje, miljø og berekraft, Tom Sverre Tomren. Embla akademiske forlag. Bestilles her.

Omtale: Denne boka gir ei grundig innføring i miljøetikken, økoteologien og arbeidet med grøn berekraft hos dei store kyrkjesamfunna slik det kjem til uttrykk gjennom offisielle fråsegner. Dei første kapitla er vigd til Anglikansk, Reformert, Luthersk, Katolsk, Ortodoks, og internasjonal økoteologi. Resten av boka gir ei historisk innføring og ein etisk analyse av Den norske kyrkja sitt arbeid med miljø gjennom meir enn 50 år. Boka gir eit unikt innblikk i kyrkjene sitt arbeid med miljø i frå 1969 til 2019! Alle som underviser i KRLE, teologi og berekraft eller som jobbar som prester, pastorar og leiarar i kristne kyrkjelydar bør lese denne boka! Professor dr. theol. Idar Kjølsvik, Nord universitet, p.t. Princeton Theological Seminary

       Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget Redaktører: Ole Andreas Kvamme og Elin Sæther. 

       Boka finnes her.

Omtale: Kapitler av Karsten Korbøl, Kari Anne Rødnes, Håvard Evang, Erik Knain & Marianne Ødegaaard, Elin Sæther, Kari Beate Remmen, Magne Dypedahl & Eva Thue Vold og Ole Andreas Kvamme knyttet til historie, norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, geografi, engelsk og fremmedspråk og KRLE/religion og etikk. I innledningskapittelet settes bærekraftdidaktikk inn i en historisk og aktuell sammenheng og i sluttkapittelet drøftes fagovergripende perspektiver knyttet til danning og tverrfaglighet.

Studier i Pædagogisk Filosofi sitt første nummer i 2020 har temaet Bærekraft og utdanning – filosofiske perspektiver:

Omtaler: Artikler av Helen Kopnina, Inga Bostad & Dag O. Hessen, Per Ingvar Haukeland & Hanne Lund-Kristensen og Ole Andreas Kvamme samt et intervju med den amerikanske pedagogiske filosofen Randall Curren. Gjesteredaktører: Inga Bostad og Ole Andreas Kvamme. Nummeret publiseres med fri tilgang i løpet av januar.

Acta Didactica Norden publiserte i august 2019 temanummeret Utdanning og bærekraft: didaktiske perspektiver:

Omtale: Artikler av Maria Ojala, Edvin Østergaard, Nina Goga, Birgitte Bjønnes & Astrid T. Sinnes, Eldri Scheie & Shelley Stromholt samt Majken Korsager & Eldri Scheie. Gjesteredaktører: Ole Andreas Kvamme, Elin Sæther og Marianne Ødegaard.

Tidsskriftets nettside med fri tilgang.

Biljana Culibrk Fredriksen: Før sanden renner ut: Barnehagelærerens innsats for økologisk bærekraft Finnes her.

Omtale: Med utgangspunkt i forskningslitteratur og egne forskningsprosjekter med barnehagebarn, lærerstudenter og naturmaterialer, argumenterer forfatteren for hvorfor det er nødvendig å legge til rette for nært samspill mellom barn og natur. Hun viser hvordan en lærers verdier, ansvar og makt påvirker barnas muligheter til å utvikle omsorg for naturen. «Før sanden renner ut» oppfordrer lærere, særlig barnehagelærere og lærerutdannere, til å stille kritiske spørsmål ved eget verdenssyn i en tid hvor økologiske utfordringer har nådd et avgjørende vendepunkt. Boka egner seg best for bachelorstudenter på andre og tredje år, og masterstudenter.

Annet

Renewal of the UNESCO Chair on Education for Sustainable Lifestyles

UNESCO has agreed to renew the UNESCO Chair on Education for Sustainable Lifestyles at Inland University of Applies Sciences for the period of August 2019 – July 2023.

The renewal was awarded “…in light of the very good results achieved by the Chair, confirmed by the positive report on the evaluation of its activities.” UNESCO’s office for Policies and lifelong learning systems that coordinates the UNESCO Chair/UNITWIN programs congratulated the Chair “on its important work and research in the area of sustainable and responsible lifestyles.”

The UNESCO Chair on Education for Sustainable Lifestyles was first established in 2015 at INN University. It has been a member of the UNESCO Global Action Programme on Education for Sustainable Development Key Partners Network and co-chair of the Key partner network for teacher training.

The Chairholder is Victoria W. Thoresen. The Centre for Collaborative Learning for Sustainable Development at INN University coordinates the work of the UNESCO chair and its international partners network comprised of 33 member institutions.  

https://www.inn.no/forskning/forskningssenter/senter-for-samarbeidslaering-for-baerekraftig-utvikling-ccl/unesco-chair-internasjonalt-nettverk

ESD for 2030 – New global framework on education for sustainable development

In November 2019, the 40th UNESCO General Conference approved a new framework on education for sustainable development covering the period of 2020-2030. Building off the work on ESD pursued during the UN Decade of Education for Sustainable Development (DESD, 2005-2014) and the Global Action Programme (GAP) on ESD (2015-2019), the new ESD for 2030 framework aims to continue the advancement and mainstreaming of ESD and further orient education towards the achievement of the SDGs. The ESD for 2030 framework will be launched at a Global Launch Conference, organized by UNESCO and hosted by the Government of Germany, to be held 2-4 June 2020 in Berlin, Germany.

https://en.unesco.org/news/unesco-40th-general-conference-adopts-new-global-framework-education-sustainable-development

For spørsmål eller kommentarer ta kontakt med: Tom Sverre Tomren, tsto@hvl.no. Tlf. 90049696

Om Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning – NABU

Gjennom å styrke forskningen og kompetansen innenfor bærekraft og utdanning, jobber Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning (NABU) for å bidra til omstilling til et bærekraftig samfunn. Denne bloggen er et ledd i dette arbeidet å styrke bærekraftperspektiver i utdanningssektoren. NABU-nettverket ble etablert i etterkant av en nettverkskonferanse om bærekraft som ble avholdt desember 2019 på Universitetet i Oslo.

Bærekraftperspektivet har fått en sentral plass i læreplaner på samtlige utdanningsnivåer. ‘Bærekraftig utvikling’ er ett av tre tverrfaglige temaer som skolen er forpliktet å legge vekt på, i tillegg til ‘Folkehelse og livsmestring’ og ‘Demokrati og medborgerskap’. Hvordan jobber den enkelte utdanningsinstitusjonen med implementering av bærekrafts dimensjonen i sine utdanninger? Hva strever den enkelte lærerutdannere med når hun/han skal motivere sine studenter? Hvilke problemstillinger forskes det på under tema bærekraft i utdanningen, og hva sier forskningen om muligheter og utfordringer med implementering av bærekraftperspektiv i undervisning?

I denne bloggen vil vi skrive om stort og smått som skjer innenfor temaet bærekraft og utdanning. Du kan også følge oss på vår Facebook-side.

Visste du at NABU også er navnet på en av gudene i det gamle Mesopotamia? Nabu, eller Nebo, var i Mesopotamias gudeverden var visdommens og skrivekunstens gud

Styremøte NABU, 17.06.20, kl. 08.30-10.30

Til stede via Zoom: Biljana C. Fredriksen (USN), Jørgen Klein (NTNU), Marianne Presthus Heggen (HVL), Ole Andreas Kvamme (UiO), Robert James Didham (INN), Tom Sverre Tomren (HVL) og Thale-Kristin Stalenget (UiO)

16/20 Godkjenning av innkalling

Innkallingen Godkjennes

17/20 Godkjenning av referat

Referatet godkjennes

18/20 Saksliste

Sakslisten godkjennes

19/20 Orienteringer

Forslag til vedtak: Tatt til etterretning

20/20 Arbeid med vedtekter.

I sak 05/20 har vi vedtatt utkast til vedtekter og i sak 13/20 vedtatt at vi skal bearbeide vedtektene på dagens møte. Vedtaket var er gjengitt i svart skrift. Underveis har styret drøftet og endret en del ting (navn m.a og det er lagt inn i utkastet med kursiv).

Nettverkets formål, mandat og arbeidsmåte 

Styret understreker at å utforme nettverkets vedtekter er en pågående prosess og at dette således er styrets utkast til vedtekter som kan sendes ut som forslag. Jeg har også her endret rekkefølgen slik at § 4 navn er flyttet fremst og blitt §1.

§ 1. Navn

Nettverkets navn er: Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning

§ 2. Formål

 1. Bidra til omstilling til et bærekraftig samfunn
 2. Styrke forskningen og kompetansen innenfor bærekraft og utdanning 
 3. Styrke bærekraftsperspektiver i utdanningssektorene
 4. Være en arena for forskning- og erfaringsbasert kunnskapsutveksling og fremme samarbeid mellom forskere og utdannere, primært innenfor høyere utdanning

§ 3. Arbeidsform

Dele og bidra til faglig innsikt, forskningserfaringer og -resultater gjennom:

 1. Møter og konferanser 
 2. Initiativ for å skaffe forskningsmidler til feltet
 3. Samarbeid med andre nasjonale og internasjonale miljøer med felles interesser
 4. Å stimulere til publisering av forskning innenfor bærekraft og utdanning
 5. Skape egnededigitale plattformer

§ 4. Organisering, ledelse og årsmøtet 

 1. Årsmøtet er nettverkets høyeste organ og består av nettverkets medlemmer
 2. Årsmøtet velger styret
 3. Årsmøtet oppretter valgkomite
 4. Årsmøte velger dirigentskap på forslag fra styret
 5. Styrets funksjonstid er 2 år.
 6. Leder velges av årsmøtet og styret konstituerer seg selv. Styret bør bestå av bredt sammensatte representanter med mellom 5 og 9 medlemmer.
 7. Styret innkaller til årsmøtet med minst 1 mnd. varsel og endelige sakspapirer sendes ut senest en uke før årsmøtet. Medlemmene kan fremme saker til årsmøtet. Årsmøtesakene skal være styret i hende to uker før årsmøtet.
 8. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med nettverkssamlingen. Medlemmene som vil delta på årsmøtet må normalt melde seg på møtet 2 uker før møtet avvikles
 9. Årsmøtet vedtar vedtekter og eventuelle strategiplan for styret og andre saker som er reist av styret.
 10. Årsmøtet vedtar vedtekter med 2/3 flertall
 11. Øvrige vedtak fattes med ordinert flertall

§ 5. Medlemskap 

 • Medlemskap er åpent for forskere og undervisere som arbeider for bærekraft og utdanning på høyskole- og universitetsnivå 
 • Innmelding skjer ved å kontakte styret. Medlemsliste føres av sekretær
 • Årsmøtet kan vedta og fastsette medlemsavgift

Vedtak: Vedtektene sendes ut til høring for medlemmene. Styret behandler saken på nytt etter høringsrunden.

21/20 Årsmøtet

Styret avvikler årsmøtet fysisk ved USF i Drammen 21/10. Tiden før lunch vies til faglige foredrag. Om covid-situasjonen tilsier det blir møtet avviklet digitalt.  Biljana har blitt bedt om å bestille lokale. Vi har før bestemt at møtet før lunsj skal være faglig orientert og at det ordinære årsmøtet avvikles etter lunsj. Det er vanskelig å forutsi hvor mange som vil delta, men vi anslår foreløpig et sted mellom 50 og 100 deltakere. Dette avhenger blant annet av covid-situasjonen.

Vedtak: Biljana bestiller et auditorium for avvikling av nettverkssamlingen og årsmøtet i Drammen den 21.10.20. Nettverkssamlingen vil avholdes før lunsj med faglige innlegg. Hittil har blant annet Ole Andreas Kvamme og Robert James Didham blitt foreslått, i tillegg til at vi bør trekke inn noen fra praksisfeltet og at vi bør legge til rette for gruppearbeid slik at medlemmene får anledning til å diskutere, utveksle kunnskap, erfaringer, tanker og arbeide med temaer innen bærekraft og utdanning. Når det gjelder årsmøtet avholdes dette etter lunsj. Inntil videre er planen at styret fremmer følgende saker på årsmøtet: strategiplan, vedtekter og valgsaker, samt valg av valgkomite og dirigentskap.

22/20 Valg av nytt styre og mandatperiode

Dette første året må styret som vi har snakket om selv fungere som valgkomite. Vi bør også ta stilling til om vi skal la hele styret velges for hele perioden eller om vi skal velge noen for et år og andre for to år for å sikre kontinuitet og rullering.

Vedtak: Styret vedtar ikke noe foreløpig og vi utsetter saken til neste styremøte.

23/20 Hjemmeside

Styreleder har kjøpt domene NABU.no. Vi bør etablere og lansere en hjemmeside så snart som råd.

Vedtak: Leder utvikler en hjemmeside som orienterer om nettverkets formål og arbeid.

24/20 Blogg

På sist møte drøftet vi aktuelle publiseringskanaler. Det som det var mest stemning for var etablering av en blogg for eksempel på forskning.no med vekt på populærvitenskapelig formidling.

Vedtak: Styret kontakter Forskning.no med det formål å etablere og lansere en blogg med populærvitenskapelig profil.

25/20 Neste styremøte

Neste styremøte blir i stor grad forberedelse av årsmøtet.

Vedtak: Neste møte arrangeres fysisk i Oslo den 27.08.20 på ILS fra 09.30-14.30.

Referent: Thale-Kristin Stalenget