NABU styremøte 15.06.21. – 14.00-15.15.

NABU styremøte 15.06.21. – 14.00-15.15.

Til stede: Biljana C. Fredriksen (USN), Bente Knippa Vestad (HINN), Jørgen Klein (NTNU), Robert James Didham (HINN), Ole Andreas Kvamme (UiO), Tom Sverre Tomren (HVL) og Thale-Kristin Stalenget (UiO)

Saksliste


20.21: Godkjenning av referat og innkalling
Vedtak: godkjennes


21.21: Orienteringer:

Ole Andreas ønsker å si noe om stipendiatseminaret og Thale ønsker å si noe om bloggen. Vedtak: Dette tas under eventuelt.

22.21- Registrering av NABU som forening

Arbeidet pågår, og vi håper på godkjenning av Brønnøysundregisteret.

Vedtak: Vi fortsetter arbeidet


23.21- Oppdatering av hjemmeside

Målet er å presentere hjemmesider til møtet. Thale presenterte forslag til hjemmeside og styret drøftet mulige utforminger og innhold. Thale ønsker også å ha med seg noen i arbeidet med utformingen av hjemmesiden.

Vedtak: Thale jobber videre med dette i samarbeid med Tom Sverre og informerer resten av styret fortløpende.

24.21- Årsmøte/ seminar 

Vi vedtok på forrige styremøte at vi skulle undersøke om Høgskolen i Innlandet kunne være vertskap for høstens årsmøte.

Robert og Bente meldte nå at HINN kan arrangere nettverksmøtet og årsmøtet og luftet mulighetene for en fysisk, digital eller en hybrid løsning. Dette ble drøftet i styret og det finnes gode grunner til å velge alle alternativene, men vi landet likevel på å ha en digital løsning som sist, etter forslag fra Tom Sverre. Hva angår dato, diskuterte vi om det bør legges opp mot den nordiske forskerkonferansen som er 21. og 22. oktober, men siden vi går for en digital løsning, landet vi på å ta det senere i semesteret i uke 46 eller 47.

Vi snakket også løst om møtets og seminarets innhold og form. Samtlige likte formen vi hadde i 2020 med en til to key notes og smågruppepresentasjoner. Vi var også innom at vi bør sende ut en invitasjon nå før sommeren. Ellers er styret takknemlige for at Bente og Robert og HiNNtok på seg ansvaret med å være vertskap!

Vedtak: Vi arrangerer årsmøte og seminar digitalt i uke 46 eller 47 med HINN som vertskap. Bente og Robert avklarer dato med HINN førstkommende uke og vi sender ut invitasjon før sommeren.

25.21- Event. 

Stipendiatseminaret 8. juni: Seminaret som var et samarbeid mellom forskergruppen COSER ved UiO og NABU ble gjennomført med Marianne og Ole Andreas fra styret som ansvarlige sammen med Elin Sæther fra UiO. Fra styret deltok også Jørgen. Til sammen var det 13 stipendiater og åtte erfarne forskere. Jonas Andreasen Lysgaard fra Aarhus Universitet hadde et åpningsforedrag om handlingskompetanse, og deltakerne brukte ellers mye tid på paperpresentasjonene. Dette ble organsiert i grupper på 3-4 stipendiater  og 2 erfarne forskere med en tidsramme på omtrent to timer per gruppe. Stipendiatene presenterte sine paper og de mer erfarne forskere hadde fått tid til å lese gjennom paperne på forhånd og møtte godt forberedt.  Webinaret fikk gode tilbakemeldinger fra dem som deltok. Organiseringen og forberedelsen gjorde at det fungerte veldig godt. Utover det et veldig fleksibelt format med tanke på deltakere. Vi satser på å videreføre stipendiatwebinaret neste år, og Høgskolen på Vestlandet har allerede signalisert at de ønsker å ta ansvar for gjennomføring i samarbeid med NABU. Ole Andreas skriver et referat som sendes ut med førstkommende nyhetsbrev til nettverket.

Thale kommer med bestilling blogginnlegg og vil sende ut liste over hvem som oppfordres til å skrive et innlegg utover året. Robert skal skrive ett nå i juni og Jørgen skal forsøke å ha noe klart i august.

Eventueltsaker tas til orientering.

Vi ble enige om å holde kontakt via e-post gjennom sommeren og at dersom det blir nødvendig med møte for sommeren, kaller vi inn ved behov. Dato for neste styremøte er derfor ikke satt.

Referent: Thale-Kristin Stalenget.

NABU styremøte, fredag 26.02.21 kl. 13.30-14.30 i Zoom

Til stede:

Marianne Presthus Heggen (HVL), Ole Andreas Kvamme (UiO), Tom Sverre Tomren (HVL) og Thale-Kristin Stalenget (UiO)

8/21. Godkjenning av innkalling og saksliste

Da det ble utsendt møteinnkalling litt i siste liten i dag diskuterte vi kort om vi skulle definere dette som et møte eller bare en prat. Med fire representanter og med tanke på at vi ikke skulle ta noen store avgjørelser landet vi på at vi kaller det et møte. Vi valgte derfor også å godkjenne innkallingen og sakslisten selv om den ble sendt med kort varsel denne gangen.

Vedtak: godkjent

9/21. Godkjenning av referat

Vedtak: Godkjennes med innspill fra Kvamme.

10/21. Orienteringssaker

Vi snakket kort om veien videre i forbindelse med registering i Brønnøysundregisteret.  Tomren har vært i kontakt med både Brønnøysundregisteret og Norsk forskningsråd.

Brønnøysundregisteret mente at det som passet vårt formål best var å registrere oss som forening, men det var heller ingen ting i veien med å fortsette slik vi gjør. Tomren har ikke fått svar fra Forskningsrådet ennå, så vi avventer mer informasjon derfra før vi tar noen avgjørelse. Det ville vært naturlig å avvente med en beslutning omkring dette til et møte hvor flere styremedlemmer er representert. Vi snakket videre om økonomi og hvor stor økonomi vi har behov for. Det ble foreslått at vi kan kreve inn en liten konferanseavgift i forbindelse med gjennomføring av nettverkssamling og årsmøte. Ellers diskuterte vi mulighetene for å søke om støtte hos våre respektive institusjoner. Marianne Presthus Heggen og Ole Andreas foreslo for eksempel at de kunne søke om støtte hos enkelte forskergruppene de er tilknyttet (for eksempel 2500,-). Vi bør uansett avvente til vi har fått en avklaring fra NFR før vi oppretter konto.

Videre diskuterte vi nettsiden. Dette koster i underkant 2000 å ha. Stalengets samboer kan ordne nettside for oss.

Angående Nordisk ministerråds møte om bærekraft i utdanning så deltar Tomren og Stalenget på vegne av NABU.

Bloggen er fortsatt i oppstartfasen. Stalenget er i gang med et innlegg og Presthus Heggen har forslag til et videoinnlegg med utgangspunkt i en key note hun skal holde om mat og bærekraft for Matjungelen (et opplegg for mat og helse for skole og SFO)

FTV: orienteringene tas til etterretning og vi fortsetter diskusjonen om ev registering i Brønnøysundregisteret på neste møte.

11/21 PhD-webinar

Så langt er det meste klart nå før påmeldingsfristen går ut. Kvamme ønsker at vi sender ut informasjon om webinaret i våre kanaler (FB, nyhetsbrev og videreformidling til aktuelle nettverk og kontakter vi har).

FTV: Tomren vil sende ut et nyhetsbrev og legge det ut på FB. Resten av styrets medlemmer som er tilstede videreformidler til andre aktuelle.

12/21 Neste møte

FTV: Neste møte foreslås 9. april klokken 13.30 i Zoom

Referent: Thale-Kristin Stalenget

NABU styremøte Fredag 15.01.21 kl. 12.00-13.30 i Zoom

Tilstede:

Biljana C. Fredriksen (USN), Robert James Didham (INN), Jørgen Klein (NTNU), Marianne Presthus Heggen (HVL), Ole Andreas Kvamme (UiO), Tom Sverre Tomren (HVL) og Thale-Kristin Stalenget (UiO)


1/21  Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak (FTV): Godkjent

2/21 Godkjenning av saksliste

FTV: Godkjent

3/21 Godkjenning av referat fra møte 18.12

FTV: Godkjent

4/21 Orienteringer

Vi orienterer hverandre om ulike prosjekt og status etter sist møte.

Vi har lagt ut vårt første blogginnlegg på forskning.no og bloggen er oppe og går. Vi tar sikte på å legge ut 1-2 innlegg i måneden.

Tomren orienterer om at antologien Religion, Sustainability and Education pedagogy, perspectives, and praxis towards ecological sustainability (Philip, Rimmer & Tomren, 2021) er utkommet.

Fredriksen tipser om et aktuelt kurs for doktorgradsstudenter: https://www.usn.no/forskning/doktorgradsutdanning/pedagogiske-ressurser-og-lareprosesser/kurs-og-emner/

FTV: Orienteringene tas til etterretning

5/21 Webinar

Saksframlegg av  Ole Andreas Kvamme.

Oppdatering om webinar med tema bærekraft og utdanning som arrangeres for stipendiater 8. juni i regi av COSER ved ILS i samarbeid med NABU. Jonas Andreas Lysgaard fra Danmark skal holde key note. Kvamme lufter ideer omkring hvordan webinaret skal struktureres og organiseres. Invitasjon sendes ut snarlig.

FTV: Styret stiller seg positive til webinaret og kommer med innspill og ideer.

6/21 Innledende drøfting om organisasjonsregistrering

Styret drøfter hvorvidt vi skal registrere oss om forening i Brønnøysundregisteret eller om vi skal fortsette som et uformelt nettverk. Dette henger sammen med spørsmål som økonomi og krav til medlemsregister.

Forslag til vedtak: vi retter en henvendelse til Brønnøysundregisteret og til Forskningsrådet. Tomren tar ansvar for dette. Alle i styret oppfordres til å lese seg opp på hva som står på hjemmesidene hos henholdsvis Brønnøysundregisteret: https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrere-lag-eller-forening/  og Forskningsrådet:https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/betingelser-for-tildeling-av-statsstotte/

7/21 Neste møte

FTV: Tentativt settes neste møte til 26.02 klokka 13.30 i Zoom

Referent: Thale-Kristin Stalenget

NABU styremøte Fredag 18.12 kl. 12.00-13.30 i Zoom

Tilstede:

Biljana C. Fredriksen (USN), Bente Knippa Vestad (INN), Robert James Didham (INN), Jørgen Klein (NTNU), Marianne Presthus Heggen (HVL), Ole Andreas Kvamme (UiO), Tom Sverre Tomren (HVL) og Thale-Kristin Stalenget (UiO)

Saksliste 

57/20 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkallingen godkjennes

58/20 Godkjenning av saksliste

Vedtak: Sakslisten godkjennes

59/20 Godkjenning av referatet fra 16.10

 Vedtak: Referatet godkjennes 

60/20 Orienteringssaker

Referatet fra årsmøtet ligger vedlagt

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning

61/20 Oppsummering av erfaringene fra årsamlingen/årsmøtet

Vi luftet erfaringer og diskuterte mulige forbedringer til neste års avvikling.

Alle har var enige i at Fredriksen og resten av dem som organiserte det tekniske ved USN hadde gjort en god jobb. Alle var også enige i at det faglige innholdet var vellykket. Stikkord som bel nevnt var for eksempel at det var gode diskusjoner og presentasjoner, flere har fått gode tilbakemeldinger i etterkant.

Av forbedringspunkter nevnte Fredriksen at hun syntes det ble litt knapt med tid til forberedelse. Alle var enige at vi kunne bestemt oss tidligere for hva slags løsning vi skulle gå for. I år ble det litt spesielt med tanke på Covid-19. Vi ble derfor enige om at vi må bestemme oss tidligere for hva vi går for neste år slik at den som har ansvaret for gjennomføring får bedre tid. Fredriksen foreslo for eksempel minimum halvannen måned. Dette også for å få ut informasjon til deltakere og arrangører (og ev andre) i god tid.

Tomren at han gjerne kunne tenkt seg en mer gjennomarbeidet møteledelse at dem som leder møtet får tid til å sette seg inn i hvordan dette gjøres. Flere sa seg enige i at riggingen av selve årsmøtet kunne vært mer gjennomarbeidet og Kvamme etterlyste også mer diskusjon omkring hva nettverket skal være og strategiplan, veien videre og forankring etc. Ellers er nevnte flere at det hadde vært fint om vi kunne få til en fysisk samling neste år. Det ble videre foreslått at vi sammenfatter en kort rapport/referat fra nettverkssamlingen. Dette er også viktig for akkreditering og det er nyttig med noen ord om selve prosessen frem mot samlingen for vår egen del og for dem som ev tar over og skal arrangere dette senere.

Vedtak: Styret drøftet gjennomføringen av årsmøtet og nettverkssamlingen og Tomren og Fredriksen har fått ansvar for å formulere et lite skriv om gjennomføringen av årsmøtet og nettverkssamlingen

62/20 Arbeidsplan for våren

Styret hadde en åpen drøfting om hva vi bør prioritere våren 2021. Vi diskuterte blant annet markedsføring og formidlingskanaler (som for eksempel fb, hjemmeside, blogg) hvorvidt vi bør oppføres som organisasjon, jobbe mer med medlemsregisteret,  arrangering av fagseminar og webinar (se egen sak). Det ble foreslått at Tomren og Stalenget jobber videre med medlemsregisteret da disse allerede sitter på informasjonen.

Vedtak: Plan for våren ble diskutert i styret. Tomren og Stalenget setter av tid til å se mer på arbeid med medlemsregisteret.  

63/20 Status og neste innlegg bloggen

Fredriksen og Stalenget er i dialog med Eivind i Forskning.no og har snart fått på plass en introtekst og innlegg. Vi hadde en åpen diskusjon omkring hvem som skal ha lov til å publisere, hvilke retningslinjer det bør være og om det bør være en rulleringsplan på hvem som skal ha ansvar for å få ting publisert og hvem som skal ha redaktøransvar.

Forslag til vedtak:

Forslag til vedtak: Fredriksen og Stalenget oppnevnes som redaktører for ett år og for fullmakt til å utvikle og drifte siden.

64/20 Unesco arbeidet oppfølging av Judiths innspill 

Kvamme og Didham ga en kort introduksjon og oppfølging av initiativet til NGO-nettverket relatert til Unescos rammeverk. Spørsmålet blir hvilken rolle vi ev skal i et slikt arbeid. Skal vi for eksempel drive forskningsbasert «lobbyvirksomhet»? Dette bringer oss litt tilbake til spørsmålet om hva slags nettverk vi skal være.

Forslag på vedtak: vi har diskutert saken og vi vil diskutere videre hvordan vi ev kan følge opp dette.

65/20 PHD-webinar 

Kvamme fremmer forslag om at NABU i samarbeid med Forskergruppen COSER (UiO) arrangerer PHD-webinar.

Dette er en ide som spiller videre på ønsket om å støtte opp om stipendiater. Et dagswebinar hvor phder kan presentere og få innspill og kanskje en key note. Kvamme foreslår for eksempel at det kan sendes ut cfp 1. mars og gjennomføring i mai. Alle støtter forslaget som er helt i tråd med nettverkets intensjoner. 

Forslag til vedtak: Styret støtter Kvammes forslag om gjennomføring av webinar

66/20 Møteplan våren

En mer gjennomarbeidet møteplan vil diskuteres på neste møte som er foreslått den 15. januar fra 12-14 i Zoom

Forslag til vedtak: En klarere møteplan blir diskutert på neste møte som avvikles den 15.01.21 klokken 12-14 i Zoom.

Referent: Thale-Kristin Stalenget.

Årsmøte i NABU – Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning 21. oktober 2020, kl. 13.15–14.00

Årsmøte i NABU –
Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning 21. oktober 2020, kl. 13.15–14.00

Tilstede:

Anja Gabrielsen, Anne Lise Nordbø, Annelie Ott, Barbara Maria Sageidet, Bente Knippa Vestad, Biljana C. Fredriksen, Birgitte Bjonness, Elin Leirvoll Aschim, Hanne Lund-Kristiansen, Ingrid Eikeland, Judith Klein, Kerstin Sonesson, Knut Hjelleset, Marianne Presthus Heggen, Nina Goga, Robert Didham, Thale-Kristin Stalenget, Tom Sverre Tomren og Torhild Erika Lillemark Høydalsvik


Saksliste:

1.Valg av dirigentskap

Judith Klein og Tom Sverre Tomren åpnet møtet. Klein påpekte at det ville ha vært bedre å møtes fysisk, men at et nettmøte er en god løsning under covid-19 situasjonen. Det er viktig å få et styret på plass. Det ble også påpekt at det kan være spørsmål hva av saker som bør være på årsmøtenivå og hvilke som bør være på styremøtenivå.

Forslag til vedtak:

Ordstyrere: Judith Klein og Birgitte Bjønnes.

Referenter: Thale-Kristin Stalenget og Barbara Maria Sageidet.

Vedtak: dirigentskapet godkjennes.

2.Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak: Godkjent

Vedtak: Innkallingen godkjennes og alle påmeldte har tale- og stemmerett.

3.Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Dagsorden godkjennes.

4.Fremlegg av årsmelding

Årsmeldingen har vært utsendt som vedlegg per e-post og Tomren leser opp årsmeldingen. Judith ba om innspill til årsmeldingen. Det var ingen innspill og dette ble tatt til orientering.

Judith Klein foreslår at vi (fortsetter) å jobbe videre med:

  1. endring av nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene og jobbe mot UH slik at de er bedre i sammenheng med de nasjonale læreplanene
  2. forskningsetiske retningslinjer for samfunnsfag og humaniora krever opplysning til det brede lag av folket: hvordan kan UH-sektoren formidle informasjon utenfor sin egen krets?
  3. jobbe for å endre hva som gir uttelling av også utenfor akademisk publisering – altså at det skal telle at man publiserer ellers også

Vedtak: Årsmeldingen tas til orientering.

5.Fastsettelse av vedtekter med utgangspunkt i utsendt forslag

Hjelleseth påpeker at det ville være en fordel – om en skal vedta noe, å kunne gå gjennom det punktvis, slik at punktene kan kommenteres enkeltvis. Tom leste så opp punktene (se vedtektene/vedlegg).

Tomren leser gjennom vedtektene. Disse har også vært sendt ut til høring, men det har ikke kommet inn innspill. Tomren fremhevet videre at endringer av vedtekter skal ha 2/3 dels flertall.

Bjonness har spørsmål angående formål §2a og kompetansebegrepet, hvis kompetanse er det vi snakker om? Forskerne? Og hva ligger i kompetansebegrepet? Dette er en interessant diskusjon og denne problematiseringen har ikke vært oppe tidligere.

Kvamme foreslår at vi justerer §4-1g: En justering som kan legges inn som tillegg I 4-1 g: Årsmøtet oppretter valgkomite. Medlemmene velges for normalt 2 år.

Hjelleseth kommenterer §4-1h angående valg av styret, og foreslår at vi endrer til «årsmøtet velger styret og styreleder». Det ble avholdt avstemning og ingen var imot endringen.

Tomren ønsker å votere over tidsperioden til valgkomiteen/nominasjonskomiteen jf. §4g. Det ble avholdt avstemning og ingen er imot at valgkomiteen/nominasjonskomiteen skal sitte i to år.

Vedtak: Vedtektene godkjennes med eventuelle justeringer.

6.Valg av styre, styreleder og valgkomité

På grunn av korona-pandemien har denne første perioden for styret vært et unntaksår. Det sittende styret ber derfor om forlenget tillit i ett år. Bjonness oppfordret dem som eventuelt var imot valg av styre, styreleder om å rekke opp hånden. Ingen var imot. Tomren ba henne også om spørre om det var eventuelle motkandidater, det var det ikke. Hjelleset foreslo å lese opp alle kandidater som har vært i styret og foreslo å ha en kort akklamasjon av styret, slik at alle klapper for dem.

Sittende styre velges for ett år.

Valgkomiteen velges for to år. Kandidater: Elin Sæther, Hein Berdinesen, Veronica Bergan (sistnevnte har ikke bekreftet ennå).

Vedtak: Sittende styreleder velges for ett år. Sittende styre velges for ett år og valgkomiteen velges for to år. 

7. Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt. Ellers takket Lillemark Høydalsvik for det gode arbeidet og sa at hun var stolt av å være i nettverket. Det ble sagt at det var en veldig fin dag og et veldig godt nettverksmøte.

Tomren takket og håper at det blir flere slike gode konferanser. En særlig takk rettes til Fredriksen og hennes medhjelpere fra USN for avvikling og gjennomføring av nettverkssamlingen og årsmøtet. Fredriksen takket styret for tillitten.

Møtet ble deretter avsluttet.

Referat, 22.10.20, Barbara Maria Sageidet og Thale-Kristin Stalenget

NABU styremøte Fredag 16.10.20 kl. 13.00-15.00

Tilstede:

Biljana C. Fredriksen (USN), Robert James Didham (INN), Jørgen Klein (NTNU), Marianne Presthus Heggen (HVL), Bente Knippa Vestad (INN), Ole Andreas Kvamme (UiO), Tom Sverre Tomren (HVL) og Thale-Kristin Stalenget (UiO)

51/20 Godkjenning av innkalling

Vedtak: godkjennes

52/20 Godkjenning av saksliste

Vedtak: godkjennes

53/20 Godkjenning av de to siste referat

Vedtak: godkjennes

54/20 Årsmøte/ seminar

Fredriksen gjennomgikk planen for nettverksdelen

Tomren gjennomgikk planen for årsmøtet

Didham presenterer det han vil presentere. Vi drøftet hvordan dette passet med Kvamme og Heggens framlegg. De tre følger opp det seg imellom.

Vi i styret er imponert over den innsatsen Fredriksen og INN har gjort – det ble trukket fram at det er viktig at vi takker INN for innsatsen i åpningen av møtet.

Årsmøte:

Forslag til saksliste

1. Valg av dirigentskap

Forslag til vedtak:

-Ordstyring: Judith Klein sammen med Birgitte Bjønnes

-Referent: Thale Kristin Stalenget og en ekstern (Marianne spør Barbara Sageidet)

2. Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak: Godkjent og alle de påmeldte får stemme og talerett

3. Godkjenning av dagsorden

Forslag til vedtak: Godkjent

4. Fremlegg av Årsmelding

Ettersendes

Forslag til vedtak: Tas til orientering

5. Fastsettelse av Vedtekter med utgangspunkt i utsendt forslag

Forslag til vedtak: Godkjennes (med eventuelle) justeringer.

6. Valg av styre, styreleder og valgkomité 

Forklaring: På grunn av Covid har dette året vært et unntaksår. Styret finner det derfor hensiktsmessig å be om forlenget tillit til vi er kommet i ordinær drift med vedtekter og mulighet til å møtes fysisk.

Forslag til vedtak:

1. Sittende styreleder velges for ett år

2. Sittende styre velges for ett år

3. Valgkomiteen velges: Kandidater til dette kommer senere.

Elin Sæther har sagt seg villig til å sitte i valgkomiteen. Kan vi også spørre: Veronica Bergan, UiT og en tredje kandidat fra Volda/Stavanger?

7. Eventuelt

Det er liten tid og vi ber om at eventuelt saker sendes til styret senest 19.10 kl. 12.00

På grunn av rammene tilrår styret en sakliste med ordinære årsmøtesaker.

Forslag til vedtak: Kvamme leser korrektur på sakslisten til årsmøtet.

Teknisk gjennomføring: Tomren foreslår for Judith og Birgitte at vi bruker Mentimeter.


55/20 Årsmelding
Denne skrives i helgen av Tomren med utgangspunkt i følgende informasjon: Styrets sammensetning, antall møter og saker. I år har styret hovedsakelig arbeidet med å utvikle organisasjonen, opprette hjemmeside og en egen side på Facebook, ellers har vi arbeidet med en høringsuttalelse og et brev i VL. Ellers har det vært godt samarbeid i styret, men et spesielt år som følge av covid. Årsmeldingen deles med styret for korte kommentarer og ettersendes deretter til deltagerne.  

Forslag til vedtak:

Legg inn et punkt om medlemmer, og kanskje noen punkter om veien videre. Styret ser på denne over helgen. Den sendes til de påmeldte senest tirsdag.

56/20 Annet

Programmet til nettverksmøtet og årsmøtet legges ut på facebook.

Referenter: Marianne Presthus Heggen og Thale-Kristin Stalenget

NABU styremøte Fredag 09.10.20 kl. 11.00-13.00 (Tentativt ferdig kl. 12.00)

Tilstede:

Biljana C. Fredriksen (USN), Jørgen Klein (NTNU), Ole Andreas Kvamme (UiO), Thale-Kristin Stalenget (UiO) og Tom Sverre Tomren (HVL)

44/20 Godkjenning av innkalling

Vedtak: godkjent

45/20 Godkjenning av saksliste:

Vedtak: godkjent

46/20 Godkjenning av referat

Vedtak: utsettes

47/20 Orienteringer: 

Fredriksen og Stalenget jobber videre med å få klart blogginnlegg før nettverkssamlingen og årsmøtet.  

Kvamme informerer om at han har vært i kontakt med Knut Hjelleset (daglig leder i RORG) som har tatt initiativ overfor SEAS på ILS om å dra i gang en årlig konferanse som skal være bindeledd mellom forskning og NGOer. Kvamme foreslår at Hjelleset kan få informere om dette på nettverkssamlingen.

Tomren kan fortelle at det har vært bærekraftsdager på Vestlandet, hvor bistandsministeren var til stede.

Fredriksen gjør oss oppmerksom på at det er Call for abstracts til «Crafting with the environment». Dette blir sendt ut i neste nyhetsbrev.

Klein beretter at det skal være forskningsseminar om praksis i Sør for lærerstudenter knyttet opp til global citizenship med om lag 30 påmeldte.

Det er flere som fortsatt ikke har anledning til å legge ut oppdateringer på FB. Tomren skal undersøke dette.

Vedtak: orientering tas til etterretning

48/20 Årsmøtet

Det er kommet inn 34 påmeldte til årsmøtet og det er kommet inn 16 abstracts. Kvamme skal videresende abstractene til resten av styret. Både antall påmeldte og antall innlegg er inklusive oss som sitter i styret, og det er jevn spredning fra hele ladet.  

Vi jobbet videre med skisse for agenda for årsmøtet og samlingen.

49/20 Uttalelsen fra styret og oppfølgingen av den:

Har ikke gjort noe mer etter vi sendte henvendelsen til UHR-lærerutdanning, trenger ikke gjøre noe mer akkurat nå. Bør utforme en skriftlig uttalelse som vi sender til departementet, ang den nasjonale bærekraftsatsningen. Vi formulerer en tekst basert på leserinnlegg og tekst som har vært delt i styret og sender den inn før frist.

Vedtak: tatt til orientering

50/20 Event.

Robert James Didham (INN) Bente Knippa Vestad (INN) stiller også til valg for styret neste år

Styremøte NABU 14.09.20 i Zoom 13.30-15.00

Tilstede: Biljana C. Fredriksen (USN), Jørgen Klein (NTNU), Marianne Presthus Heggen (HVL), Ole Andreas Kvamme (UiO), Thale-Kristin Stalenget (UiO) og Tom Sverre Tomren (HVL)

36/20 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjennes

37/20 Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent

38/20 Godkjenning av referat

Vedtak: Flyttet til sak 43/20 da det inneholder enkelte realitetsendringer.

39/20 Orienteringer

Tomren har kommet med innspill under Astrup-høringen og han har kommet med utkast til nettside. Han har og vært i kontakt med forskning.no angående blogg og dette er nå klart. Fredriksen og Stalenget skriver noen korte tekster som legges ut her. Ellers bør vi arbeide mer med de digitale løsningene våre. Herunder rettigheter, innhold og utforming. Ellers melder Presthus Heggen at det er over 350 påmeldte til barnehageforskningskonferansen 2020

Forslag til vedtak: Orienteringene tas til etterretning

40/20 Årsmøte

Innkalling til årsmøtet og invitasjon til abstracts har ikke blitt ferdigstilt. Vi konsentrerer oss om kjernefokusgruppen vår i denne omgang og formulerer derfor invitasjon og innkalling rettet mot denne. Tomren foreslår å gjøre dette med innspill fra styret i løpet av kvelden. Fredriksen lager en liste med info om teknikaliteter med tanke på digital gjennomføring.  

Forslag til vedtak: Tomren skriver et utkast til invitasjon og innkalling til årsmøtet og sender denne til styret på e-post i løpet av kvelden.

41/20 Uttalelse 

Heggen, Klein og Kvamme har jobbet videre med uttalelsen til UHR-lærerutdanning. Denne tematikken vil vi jobbe videre med fremover da fristen for å komme med innspill er 10. november. De som ikke er tilstede i dag får anledning til å stille seg bak uttalelsen.

Forslag til vedtak: Vi sender inn uttalelsen som er utarbeidet og styret stiller seg bak dette og signerer. De som ikke var tilstede i dag får anledning til å avstå om ønskelig.

42/20 Neste møte:

På neste møte vil vi planlegge årsmøtet og nettverkssamlingen nærmere.

Forslag til vedtak: Neste møte blir avholdt i Zoom den 9. oktober klokken 12-13.

43/20 Eventuelt og vedtekter.

Vi gjennomgikk forrige referatet fra forrige gang og vedtektene.

Forslag til vedtak: Referatet og vedtektene blir godkjent med de endringene styret vedtok.

Referent: Thale-Kristin Stalenget

Styremøte NABU 27.08.20 i Zoom 10.00-14.00

Tilstede: Biljana C. Fredriksen (USN), Jørgen Klein (NTNU), Marianne Presthus Heggen (HVL), Ole Andreas Kvamme (UiO), Thale-Kristin Stalenget (UiO) og Tom Sverre Tomren (HVL)

Saksliste:

26/20 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak: Godkjent.

27/20 Godkjenning av saksliste

Forslag til vedtak: Godkjent med eventuelle endringer.

28/20 Godkjenning av referat fra møte 17.06

Forslag til vedtak: Godkjent med eventuelle endringer.

29/20 Årsmøte tid/ sted
Gjennomføring av årsmøtet ble drøftet. På grunn av Covid-19-utviklingen foreslås det at vi gjennomfører årsmøtet digitalt.

Forslag til vedtak: Årsmøtet avvikles digitalt. Styret forbereder årsmøtet i fellesskap. 30/20. Program

Programmet for nettverkssamlingen og årsmøtet ble drøftet.

Forslag til vedtak for årsmøtet og nettverkssamlingen: Tom Sverre Tomren gir en kort introduksjon innledningsvis. Deretter er det tenkt at vi har to fagbolker hvor Ole Andreas og Marianne innleder den første bolken med et faglig innlegg og en plenumssamtale. Det ble foreslått at Robert James Didham innleder bolk 2. og at ulike representanter som vil dele informasjon om hva de arbeider med kan få inntil 10-15 minutter til en Zoom-presentasjon, hvorav det er ønskelig at de som presenterer gjør dette kort og legger opp til å vie mest tid til faglig samtale i etterkant av presentasjonen (for eksempel 5 minutter innlegg – 10 minutter diskusjon og samtale).

Styret ønsker også å gi plass til praksisfeltet/NGOer

Årsmøtet velger lederskap, styret orienterer medlemmene om hva vi har jobbet med så langt og det blir satt av tid til gruppearbeid som skal se på strategier og veien videre for nettverket. Vi jobber videre med vedtektene og gjennomfører valg.

Forslag til vedtak: Styret jobber videre med struktur, form og innhold i fellesskap.


31/20. Valgkomitearbeidet
Styret er valgkomite til dette første årsmøtet. Da dette året har vært et unntaksår foreslås det at hele styret gjenvelges for kun et år og at leder velges på direkte valg. Styret tok en runde på hvem som ønsker gjenvalg og samtlige som var til stede ønsker å få forlenget mandatperioden sin med et år.

Forslag til vedtak: De i styret som ønsker det får forlenget sin mandatperiode med ett år, og vi ber årsmøtet velge en valgkomite som forbereder neste års valg. 

32/20 Vedtekter
For å få innspill til nettverkets vedtekter har forslag til vedtekter vært sendt ut til styret og til nettverkets øvrige medlemmer. Det har ikke kommet noen innspill eller synspunkter på disse. Styret arbeidet videre med vedtektene under møtet.

Forslag til vedtak: De omarbeidede vedtektene reinskrives og sendes ut medlemmene til drøfting og eventuelt vedtak på årsmøtet

33/30.Uttalelse til HR-Lærerutdanning

Bærekraftig utvikling i lærerutdanningene

Ole Andreas har skrevet utkast til en uttalelse til HR-Lærerforening. Styremedlemmene hadde fått denne til gjennomsyn i eget vedlegg. Ole Andreas gjorde rede for denne og styret drøftet innholdet i plenum.

Forslag til vedtak: Ole Andreas Kvamme, Marianne Presthus Heggen og Jørgen Klein jobber videre med uttalelsen.

34/20 Neste møte

Tid og sted for neste styremøte ble diskutert. På neste møte må programmet og innstillinger til årsmøtet avklares, blogg og hjemmeside bør derfor være oppe og gå innen da.

Forslag til vedtak: Neste styremøte gjennomføres digitalt enten 11 eller 14 september. Tom Sverre Tomren avklarer dette nærmere og gir beskjed. Tomren oppretter også blogg på forskning.no, samt hjemmeside.  

35/20 Eventuelt

Det må sendes ut informasjon og invitasjon til årsmøte og nettverkssamling.

Forslag til vedtak: Biljana C. Fredriksen og Tom Sverre Tomren utformer disse og inkluderer resten av styremedlemmene i prosessen via e-post.

Referent: Thale-Kristin Stalenget

Styremøte NABU, 08.05.20

Styremøte NABU, 08.05.20, kl. 10.30-12.30

Til stede via Zoom: Biljana C. Fredriksen (USN), Jørgen Klein (NTNU), Marianne Presthus Heggen (HVL), Ole Andreas Kvamme (UiO), Robert James Didham (INN), Tom Sverre Tomren (HVL) og Thale-Kristin Stalenget (UiO)

14. Godkjenning av innkalling 

Forslag til vedtak:

Saksnummer justeres slik at nummeringen løper videre fra det ene styremøtet til det neste.

Forslaget ble vedtatt

15. Godkjenning av saksliste

Saksliste godkjent

16. Godkjenning av referat fra sist.

Godkjent med en mindre endring i referatet fra det ekstraordinære styremøtet den 01.04.20.

17. Årsmøte

På sist møte var vi enige om at vi skulle avvente med å ta stilling til om og hvordan vi skal avvikle årsmøte. Et alternativ som var oppe, var å arrangere et digitalt årsmøte. Saken ble drøftet videre nå og ble sett i sammenheng med arrangering av en nettverkssamling.

 Vedtak: Vi arrangerer nettverkssamling og årsmøte onsdag 21. oktober på USN Drammen og tar sikte på å gjennomføre dette fysisk, med forbehold om situasjonen omkring korona. Uansett ønsker vi å se på muligheten for streaming slik at både samling og årsmøtet blir tilgjengelig også for dem som ikke kan være fysisk til stede. Biljana følger opp overfor USN. Vi legger opp til at tiden før lunsj blir viet til faglige foredrag og innlegg og at årsmøtet gjennomføres etter lunsj. I tillegg vil vi vurdere å arrangere et webinar i forkant eller etterkant av den fysiske samlingen. Det kom opp forslag om å rette webinaret spesielt mot stipendiatgruppa i nettverket.

18. Arbeid med vedtekter

Vi vedtok i februar at vi skulle arbeide videre med vedtekter.

Vedtak: Vi tar utgangspunkt i vedtektene som er sendt ut i forkant av dette styremøtet, med en justering fra 2 til 1 måned når det gjelder tidsfrist for saker som skal inn til årsmøtet. Dette utkastet bearbeides videre innad i styret på e-post med sikte på innholdsmessig klargjøring og språklig finpussing.  Vi jobber videre med vedtektene på neste styremøte og har intensjon om å sende dem ut på høring til nettverket i god tid før årsmøtet. Her kan det være aktuelt noen steder å holde åpne alternative formuleringer som for eksempel i spørsmålet om valg av leder, der det kom opp to syn i styret, ett som legger dette til årsmøtet og et annet som knytter valget til styrets konstituering av seg selv.

19. Andre virksomheter for styret

Drøfting angående hvilke aktiviteter vi vil utvikle og gjennomføre i regi av styret. Ideer som ble drøftet er opprettelse av tidsskrift, utgivelse av antologier i etterkant av samlinger/konferanser, utvikle en digital plattform hvor blant annet stipendiater har anledning til å møtes og drøfte prosjekter de jobber med, arrangere webinar, opprette blogg hvor forskning kan publiseres mer populærvitenskapelig i likhet med for eksempel forskning.no

Her ble det ikke fattet noe vedtak, men styret tar med seg ideene som ble luftet, i den videre prosessen.

20. Eventuelt 

Neste møte avholdes på zoom 17. juni, klokken 10.30-12.30.

Referent: Thale-Kristin Stalenget